Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Kielce: Świadczenie usługi z zakresu dozoru w zakładach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach


Numer ogłoszenia: 76522 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. , ul. Młoda 28, 25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3450781, faks 041 3451494.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.puk-kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru w zakładach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z dozoru na targowisku przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach oraz w Centrum Handlowym przy ul. Planty 11. 1.1. Zadanie 1 (część 1) - Świadczenie usługi z zakresu dozoru na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach: Powierzchnia Targowiska Miejskiego ok. 23 000,00 m2 Dozór w każdy dzień tygodnia w godzinach 15.00-7.00. W zakres czynności na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach wchodzi: - dozór terenu; - ochrona obiektu i mienia znajdującego się na terenie targowiska, informowanie zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach; - systematyczne patrolowanie terenu szczególnie w godzinach nocnych; - zapewnienie zakazu wjazdu na teren Targowiska pojazdów po zamknięciu targu; - zapewnienie zakazu wstępu na teren Targowiska osobom nieuprawnionym po godzinach zamknięcia targu; - zamykania bram, furtek; - niezwłoczne powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, napadu dewastacji mienia, innego czynu przestępczego w stosunku do mienia; - niezwłoczne powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terenie obiektu; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu, -podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy. 1.2. Zadanie 2 (część 2) - Świadczenie usługi z zakresu dozoru w CENTRUM HANDLOWYM przy ul. Planty 11 w Kielcach Centrum Handlowe przy ul. Planty 11 to budynek dwukondygnacyjny o powierzchniach: wewnętrzna wynosi około 1100,00 m2 oraz zewnętrzna wynosi około 2000,00 m2. Dozór w godzinach: - od 16.00 do 10.00 w dni robocze; - sobota , niedziela -całodobowo; W zakresie czynności w Centrum Handlowym przy ul. Planty 11 w Kielcach wchodzi: - dozorowanie wewnątrz budynku i jego najbliższe otoczenie, oraz parking za obiektem, szczególnie w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy oraz niedopuszczanie do przebywania terenie zakładu osób nieuprawnionych po godzinach pracy; - ochrona obiektu i mienia, dozór terenu zgodnie z zapewnieniem najlepszego praktyki; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny; pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu - otwieranie(godz.10.00) oraz zamykanie (godz.19.00) drzwi wejściowych; - nadzór nad kluczami od pomieszczeń; - natychmiastowe informowanie o każdej zaistniałej kradzieży, pożarze, wypadku itp. odpowiednie służby oraz kierownictwo CH planty, - włączanie i wyłączanie oświetlenia - stałe monitorowanie sygnału z kamer zainstalowanych na zewnątrz budynku i ppoż. ochrony obiektu, -podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy. 2. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizji. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. 5. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników lub osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.31.23.10-5, 79.71.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: - część I - 1 000,00 PLN( słownie: tysiąc złotych) -część II - 1 000,00 PLN( słownie: tysiąc złotych) Jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części, to wadium powinno być sumą tych części przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca musi wykazać, że posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.) -Wykonawca musi wykazać, że posiada status Zakładu Pracy Chronionej lub firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r (Dz. U nr 123, poz. 776 z późn. zm.)) i uprawnionej do wystawiania oświadczeń/dokumentów uprawniających Zamawiającego do skorzystania w okresie obowiązywania umowy z ulgi w odpisie na PFRON o wysokości nie mniejszej niż 70%. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załączonego oświadczenia oraz koncesji.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę dozoru i ochrony obiektów, o wartość min 30 000,00 zł brutto. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załączonego oświadczenia oraz wykazu wykonanych lub wykonywanych usług. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załączonego oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załączonego oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 20 000,00 zł,. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie załączonego oświadczenia oraz dokumentu ubezpieczeniowego


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - lub w przypadku składania oferty wspólnej dla pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu ( wspólników, lidera konsorcjum ) - w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem. - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów (oryginał);


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.puk-kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młoda 28 ,25-619 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młoda 28 ,25-619 Kielce.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest isługa dozorowania na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach, o nastepujacym zakresie czynności: - dozór terenu; - ochrona obiektu i mienia znajdującego się na terenie targowiska, informowanie zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach; - systematyczne patrolowanie terenu szczególnie w godzinach nocnych; - zapewnienie zakazu wjazdu na teren Targowiska pojazdów po zamknięciu targu; - zapewnienie zakazu wstępu na teren Targowiska osobom nieuprawnionym po godzinach zamknięcia targu; - zamykania bram, furtek; - niezwłoczne powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, napadu dewastacji mienia, innego czynu przestępczego w stosunku do mienia; - niezwłoczne powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terenie obiektu; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu, -podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.31.23.10-5, 79.71.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru w CENTRUM HANDLOWYM przy ul. Planty 11 w Kielcach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru W Centrum handlowym przy ul. Planty 11, o nastepujacym zakresie czynności: - dozorowanie wewnątrz budynku i jego najbliższe otoczenie, oraz parking za obiektem, szczególnie w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy oraz niedopuszczanie do przebywania terenie zakładu osób nieuprawnionych po godzinach pracy; - ochrona obiektu i mienia, dozór terenu zgodnie z zapewnieniem najlepszego praktyki; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny; pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu - otwieranie(godz.10.00) oraz zamykanie (godz.19.00) drzwi wejściowych; - nadzór nad kluczami od pomieszczeń; - natychmiastowe informowanie o każdej zaistniałej kradzieży, pożarze, wypadku itp. odpowiednie służby oraz kierownictwo CH planty, - włączanie i wyłączanie oświetlenia - stałe monitorowanie sygnału z kamer zainstalowanych na zewnątrz budynku i ppoż. ochrony obiektu, -podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.31.23.10-5, 79.71.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kielce: Świadczenie usługi z zakresu dozoru w zakładach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach


Numer ogłoszenia: 113050 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 76522 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Młoda 28, 25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3450781, faks 041 3451494.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru w zakładach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z dozoru na targowisku przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach oraz w Centrum Handlowym przy ul. Planty 11. 1.1. Zadanie 1 (część 1) - Świadczenie usługi z zakresu dozoru na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach:Powierzchnia Targowiska Miejskiego ok. 23 000,00 m2, Dozór w każdy dzień tygodnia w godzinach 15.00-7.00. W zakres czynności na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach wchodzi:- dozór terenu;- ochrona obiektu i mienia znajdującego się na terenie targowiska, informowanie zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach; - systematyczne patrolowanie terenu szczególnie w godzinach nocnych; - zapewnienie zakazu wjazdu na teren Targowiska pojazdów po zamknięciu targu; - zapewnienie zakazu wstępu na teren Targowiska osobom nieuprawnionym po godzinach zamknięcia targu;- zamykania bram, furtek;- niezwłoczne powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, napadu dewastacji mienia, innego czynu przestępczego w stosunku do mienia;- niezwłoczne powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terenie obiektu; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu,-podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy. 1.2. Zadanie 2 (część 2) - Świadczenie usługi z zakresu dozoru w CENTRUM HANDLOWYM przy ul. Planty 11 w Kielcach Centrum Handlowe przy ul. Planty 11 to budynek dwukondygnacyjny o powierzchniach: wewnętrzna wynosi około 1100,00 m2 oraz zewnętrzna wynosi około 2000,00 m2. Dozór w godzinach: - od 16.00 do 10.00 w dni robocze; - sobota , niedziela -całodobowo; W zakresie czynności w Centrum Handlowym przy ul. Planty 11 w Kielcach wchodzi:- dozorowanie wewnątrz budynku i jego najbliższe otoczenie, oraz parking za obiektem, szczególnie w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy oraz niedopuszczanie do przebywania terenie zakładu osób nieuprawnionych po godzinach pracy;- ochrona obiektu i mienia, dozór terenu zgodnie z zapewnieniem najlepszego praktyki; - prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny; pełnienia służby, notatkę z przebiegu dyżuru w tym spostrzeżenia w zakresie ochrony obiektu- otwieranie(godz.10.00) oraz zamykanie (godz.19.00) drzwi wejściowych;- nadzór nad kluczami od pomieszczeń; - natychmiastowe informowanie o każdej zaistniałej kradzieży, pożarze, wypadku itp. odpowiednie służby oraz kierownictwo CH planty,- włączanie i wyłączanie oświetlenia- stałe monitorowanie sygnału z kamer zainstalowanych na zewnątrz budynku i ppoż. ochrony obiektu,-podejmowanie innych czynności niezbędnych do ochrony osób i mienia, które wynikają w trakcie realizacji umowy. 2. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizji. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. 5. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników lub osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.31.23.10-5, 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiebiorstwo wielobranżowe WIKA Spółka Jawna Marcin Patyński, ul. wesoła 51/824, 25-363 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38144,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39574,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  39574,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52781,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Świadczenie usługi z zakresu dozoru w CENTRUM HANDLOWYM przy ul. Planty 11 w Kielcach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiebiorstwo wielobranzowe WIKA Spółka Jawna Marcin Patyński, ul.Wesoła 51/824, 25-363 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40368,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41881,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  41881,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55859,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: puk_przetargi@op.pl
tel: 041 3450781
fax: 041 3451494
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7652220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 302 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.puk-kielce.pl
Informacja dostępna pod: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młoda 28 ,25-619 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
85312310-5 Usługi dozoru
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi z zakresu dozoru na Targowisku Miejskim przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach Przedsiebiorstwo wielobranżowe WIKA Spółka Jawna Marcin Patyński
ul. wesoła 51/824, 25-363 Kielce, woj. świętokrzyskie
2013-03-21 39 574,00
Świadczenie usługi z zakresu dozoru w CENTRUM HANDLOWYM przy ul. Planty 11 w Kielcach Przedsiebiorstwo wielobranzowe WIKA Spółka Jawna Marcin Patyński
ul.Wesoła 51/824, 25-363 Kielce, woj. świętokrzyskie
2013-03-21 41 881,00