Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD


Numer ogłoszenia: 76717 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD. Roboty polegać będą na: 1. montażu dodatkowego oznakowania pionowego na objazdach i przeprogramowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, 2. rozbiórce nawierzchni bitumicznej o zwiększonej grubości, 3. zabezpieczeniu kabli poprzez zabudowanie rur dwudzielnych i ułożeniu nad nimi płyt drogowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.94-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Po przekazaniu terenu budowy, uzyskaniu przez Wykonawcę uzgodnień i podpisaniu z PKP PLK S.A. Częstochowa umów związanych z realizacją rozbiórki i budowy wiaduktu okazało się, że w tym samym terminie kolejarze przystąpili do modernizacji linii kolejowych w tym rejonie. Budowa przejazdu w poziomie szyn (zgodnie z projektem) dla ruchu kołowego stała się nieaktualna. W związku z przerwaniem przejezdności DW 796, zaszła konieczność zmiany organizacji ruchu i wyprowadzenia ruchu pojazdów na objazdy. Wymogło to konieczność montażu dodatkowego oznakowania pionowego, częściowej wymianie piktogramów na już zamontowanych znakach objazdu i przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 78 i DW 796. W trakcie przygotowań do rozbiórki nawierzchni na dojazdach do obiektu wykonano odkrywki kontrolne. Ustalono, że grubości warstw bitumicznych są większe niż uwzględnione w przedmiarze załączonym do projektu. Podczas prowadzenia robót zabezpieczających kable kolejowe stwierdzono istnienie kabli, które nie zostały zinwentaryzowane w projekcie uzgodnionym z PKP, a wymagają zabezpieczenia. Kable zostały ułożone w okresie po projektowaniu, a przed przystąpieniem do budowy przez PKP. Podobna sytuacja wynikła podczas pogrążania ścianki szczelnej podpory B. Natrafiono na dwa kable również nie wykazane w dokumentacji. Zgodnie z technologią robót, uzgodnieniami z PKP i wymogami BHP kable należy bezwzględnie zabezpieczyć. Zmianę organizacji ruchu wymusiło prowadzenie dwóch niezależnych inwestycji na tym samym terenie, pozostałe wynikły w trakcie realizacji budowy. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE SP. Z O.O., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


Katowice: DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.


Numer ogłoszenia: 84001 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 76717 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD. Roboty polegać będą na: 1. montażu dodatkowego oznakowania pionowego na objazdach i przeprogramowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, 2. rozbiórce nawierzchni bitumicznej o zwiększonej grubości, 3. zabezpieczeniu kabli poprzez zabudowanie rur dwudzielnych i ułożeniu nad nimi płyt drogowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.94-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE SP. Z O.O., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78867,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97006,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  97006,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97006,58


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Po przekazaniu terenu budowy, uzyskaniu przez Wykonawcę uzgodnień i podpisaniu z PKP PLK S.A. Częstochowa umów związanych z realizacją rozbiórki i budowy wiaduktu okazało się, że w tym samym terminie kolejarze przystąpili do modernizacji linii kolejowych w tym rejonie. Budowa przejazdu w poziomie szyn (zgodnie z projektem) dla ruchu kołowego stała się nieaktualna. W związku z przerwaniem przejezdności DW 796, zaszła konieczność zmiany organizacji ruchu i wyprowadzenia ruchu pojazdów na objazdy. Wymogło to konieczność montażu dodatkowego oznakowania pionowego, częściowej wymianie piktogramów na już zamontowanych znakach objazdu i przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 78 i DW 796. W trakcie przygotowań do rozbiórki nawierzchni na dojazdach do obiektu wykonano odkrywki kontrolne. Ustalono, że grubości warstw bitumicznych są większe niż uwzględnione w przedmiarze załączonym do projektu. Podczas prowadzenia robót zabezpieczających kable kolejowe stwierdzono istnienie kabli, które nie zostały zinwentaryzowane w projekcie uzgodnionym z PKP, a wymagają zabezpieczenia. Kable zostały ułożone w okresie po projektowaniu, a przed przystąpieniem do budowy przez PKP. Podobna sytuacja wynikła podczas pogrążania ścianki szczelnej podpory B. Natrafiono na dwa kable również nie wykazane w dokumentacji. Zgodnie z technologią robót, uzgodnieniami z PKP i wymogami BHP kable należy bezwzględnie zabezpieczyć. Zmianę organizacji ruchu wymusiło prowadzenie dwóch niezależnych inwestycji na tym samym terenie, pozostałe wynikły w trakcie realizacji budowy. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 7671720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE SP. Z O.O.
ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, woj. śląskie
2014-04-16 97 006,00