Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 81104 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 1: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 631,8 km: - powiat częstochowski 141,1 km - powiat kłobucki 83,7 km - powiat lubliniecki 82,2 km - powiat tarnogórski 55,1 km - powiat myszkowski 118,6 km - powiat zawierciański 92,0 km - powiat gliwicki 59,1 km ZADANIE 2: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 600,0 km: - powiat będziński 20,1 km - powiat rybnicki 98,2 km - powiat mikołowski 38,4 km - powiat bieruńsko-lędziński 23,2 km - powiat raciborski 102,3 km - powiat wodzisławski 45,8 km - powiat pszczyński 80,4 km - powiat cieszyński 96,4 km - powiat bielski 18,6 km - powiat żywiecki 76,6 km Usługa polegać będzie na: wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.11.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: ZADANIE 1: 9 000,00 zł ZADANIE 2: 9 000,00 zł Formy wniesienia wadium: - Pieniądz. - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancje bankowe. - Gwarancje ubezpieczeniowe. - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PeKaO S.A. I O Katowice Nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 04.05.2011 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 3) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 4) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 8) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do (nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty), - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych .) o wartości minimum 300 000 zł brutto w przypadku gdy składana oferta dotyczy jednego zadania, a w przypadku gdy składana oferta dotyczy więcej niż jednego zadania minimum 1 usługę polegającą na wykonywaniu badań laboratoryjnych .) o wartości minimum 600 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. .) przez usługi polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych należy rozumieć wykonanie: w przypadku składania ofert na jedno zadanie a) minimum po 10 szt. badań dla każdego asortymentu: - badania wytrzymałościowe betonów, - badanie podłoża, podbudowy stabilizowanej mechanicznie, b) minimum po 20 szt. badań dla każdego asortymentu: - badanie nośności i stopnia odkształceń podłoży podatnych i półsztywnych, - badanie ugięć nawierzchni asfaltowych i podbudów mineralnych, - wykonanie odwiertów geotechnicznych do 3 m i m z określeniem CBR, - badania mieszanki mineralno-bitumicznej, c) minimum 5 km dla badania pomiaru profilu wzdłużnego wraz z określeniem parametru IRI w przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie a) minimum po 20 szt. badań dla każdego asortymentu: - badania wytrzymałościowe betonów, - badanie podłoża, podbudowy stabilizowanej mechanicznie, b) minimum po 40 szt. badań dla każdego asortymentu: - badanie nośności i stopnia odkształceń podłoży podatnych i półsztywnych, - badanie ugięć nawierzchni asfaltowych i podbudów mineralnych, - wykonanie odwiertów geotechnicznych do 3 m i m z określeniem CBR, - badania mieszanki mineralno-bitumicznej, c) minimum 10 km dla badania pomiaru profilu wzdłużnego wraz z określeniem parametru IRI Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: - telefon stacjonarny z linią faksową - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Marshalla - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Proctora - minimum 1 szt. - prasa Marshalla - minimum 1 szt. - ekstraktor - minimum 1 szt. - wagi elektroniczne - minimum 1 szt. - planograf, lub aparat APL - minimum 1 szt. - zestaw do oceny właściwości przeciwpoślizgowych - minimum 1 szt. - ugięciomierz belkowy, lub aparat FWD - minimum 1 szt. - prasy hydrauliczne - minimum 1 szt. - aparat VSS - minimum 1 szt. - zestaw sit - minimum 1 szt. - wiertnica do wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni - minimum 1 szt. - zestaw do badań wskaźnika piaskowego - minimum 1 szt. - zestaw do badań temperatury łamliwości - minimum 1 szt. Uwaga! Narzędzia i urządzenia mają posiadać: aktualne świadectwa wierzytelności, certyfikaty lub atesty. Wykonawca ma posiadać akredytację w zakresie badań mieszanek mineralno - bitumicznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 250 000 zł brutto w przypadku gdy składana oferta dotyczy jednego zadania, a w przypadku gdy składana oferta dotyczy więcej niż jednego o wartości minimum 500 000 zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3 do SIWZ; 3. Wycena usług dla zadania 1 i/lub zadania 2 zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia, tj. Załącznikiem Nr 1 i opracowana na lub wg druku Załącznika Nr 2A dla zadania 1 i/lub zadania 2 do SIWZ; 4. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika nr 7 do SIWZ; 5. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik). - W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w wykonaniu zamówienia na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi złożyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy - § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt. 5 i 6 SIWZ; - W przypadku gdy Wykonawcy będą występować w Konsorcjum należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 1.6 pp.1, 5 - 6 SIWZ oddzielnie i zgodnie z informacją zawartą w w pkt. 1.10 B SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A. Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania przedmiotu zamówienia, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części realizacji przedmiotu zamówienia. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 103610 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
81104 - 2011 data 18.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: - telefon stacjonarny z linią faksową - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Marshalla - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Proctora - minimum 1 szt. - prasa Marshalla - minimum 1 szt. - ekstraktor - minimum 1 szt. - wagi elektroniczne - minimum 1 szt. - planograf, lub aparat APL - minimum 1 szt. - zestaw do oceny właściwości przeciwpoślizgowych - minimum 1 szt. - ugięciomierz belkowy, lub aparat FWD - minimum 1 szt. - prasy hydrauliczne - minimum 1 szt. - aparat VSS - minimum 1 szt. - zestaw sit - minimum 1 szt. - wiertnica do wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni - minimum 1 szt. - zestaw do badań wskaźnika piaskowego - minimum 1 szt. - zestaw do badań temperatury łamliwości - minimum 1 szt. Uwaga! Narzędzia i urządzenia mają posiadać: aktualne świadectwa wierzytelności, certyfikaty lub atesty. Wykonawca ma posiadać akredytację w zakresie badań mieszanek mineralno - bitumicznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: - telefon stacjonarny z linią faksową - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Marshalla - minimum 1 szt. - mechaniczny ubijak Proctora - minimum 1 szt. - prasa Marshalla - minimum 1 szt. - ekstraktor - minimum 1 szt. - wagi elektroniczne - minimum 1 szt. - planograf, lub aparat APL - minimum 1 szt. - zestaw do oceny właściwości przeciwpoślizgowych - minimum 1 szt. - ugięciomierz belkowy, lub aparat FWD - minimum 1 szt. - prasy hydrauliczne - minimum 1 szt. - aparat VSS - minimum 1 szt. - zestaw sit - minimum 1 szt. - wiertnica do wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni - minimum 1 szt. - zestaw do badań wskaźnika piaskowego - minimum 1 szt. - zestaw do badań temperatury łamliwości - minimum 1 szt. Uwaga! Narzędzia i urządzenia mają posiadać: aktualne świadectwa wierzytelności, certyfikaty lub atesty. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia..


Numer ogłoszenia: 96534 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
81104 - 2011 data 18.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: ZADANIE 1: 9 000,00 zł ZADANIE 2: 9 000,00 zł Formy wniesienia wadium: - Pieniądz. - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancje bankowe. - Gwarancje ubezpieczeniowe. - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PeKaO S.A. I O Katowice Nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 04.05.2011 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 3) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 4) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 8) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: ZADANIE 1: 9 000,00 zł ZADANIE 2: 9 000,00 zł Formy wniesienia wadium: - Pieniądz. - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancje bankowe. - Gwarancje ubezpieczeniowe. - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PeKaO S.A. I O Katowice Nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 13.05.2011 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 2) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 3) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 4) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 8) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT 06/05/2011 godzina 10:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT 13/05/2011 godzina 10:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.


Katowice: OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 141156 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81104 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWO WYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 1: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 631,8 km: - powiat częstochowski 141,1 km - powiat kłobucki 83,7 km - powiat lubliniecki 82,2 km - powiat tarnogórski 55,1 km - powiat myszkowski 118,6 km - powiat zawierciański 92,0 km - powiat gliwicki 59,1 km ZADANIE 2: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 600,0 km: - powiat będziński 20,1 km - powiat rybnicki 98,2 km - powiat mikołowski 38,4 km - powiat bieruńsko-lędziński 23,2 km - powiat raciborski 102,3 km - powiat wodzisławski 45,8 km - powiat pszczyński 80,4 km - powiat cieszyński 96,4 km - powiat bielski 18,6 km - powiat żywiecki 76,6 km Usługa polegać będzie na: wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.11.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
ZADANIE 1: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 631,8 km: - powiat częstochowski 141,1 km - powiat kłobucki 83,7 km - powiat lubliniecki 82,2 km - powiat tarnogórski 55,1 km - powiat myszkowski 118,6 km - powiat zawierciański 92,0 km - powiat gliwicki 59,1 km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA, NOWA WIEŚ UL. DZIAŁKOWA 15, 42-262 POCZESNA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 324470,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  199530,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  199530,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  647275,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
ZADANIE 2: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 600,0 km: - p. będziński 20,1 km - p. rybnicki 98,2 km - p. mikołowski 38,4 km - p. bieruńsko-lędziński 23,2 km - p. raciborski 102,3 km - p. wodzisławski 45,8 km - p. pszczyński 80,4 km - p. cieszyński 96,4 km - p. bielski 18,6 km - p. żywiecki 76,6 km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA, NOWA WIEŚ UL. DZIAŁKOWA 15, 42-262 POCZESNA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 324470,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  199530,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  199530,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  647275,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8110420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 228 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZADANIE 1: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 631,8 km: - powiat częstochowski 141,1 km - powiat kłobucki 83,7 km - powiat lubliniecki 82,2 km - powiat tarnogórski 55,1 km - powiat mys INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
NOWA WIEŚ UL. DZIAŁKOWA 15, 42-262 POCZESNA, woj. śląskie
2011-06-02 199 530,00
ZADANIE 2: obejmuje drogi przebiegające w następujących powiatach województwa śląskiego o długości 600,0 km: - p. będziński 20,1 km - p. rybnicki 98,2 km - p. mikołowski 38,4 km - p. bieruńsko-lędziński 23,2 km - p. raciborski INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
NOWA WIEŚ UL. DZIAŁKOWA 15, 42-262 POCZESNA, woj. śląskie
2011-06-02 199 530,00