Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna


Numer ogłoszenia: 81214 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna. 1. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest instalacja urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej rozdzielczej zaopatrującej wyżej położone posesje we wschodniej części miejscowości Jabłonna Pierwsza. Sieć ta jest zasilana z ujęcia w Jabłonnie Majątek, składającego się z: - dwóch studni głębinowych (podstawowej i zapasowej), - zbiornika wyrównawczego o poj. 100m3, - budynku pompowni II 0. Prace te będą wykonywane w ramach przebudowy i dotyczą wnętrza istniejącej stacji wodociągowej, bez konieczności powiększenia jej kubatury. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej tj. hydrofory i pompy oraz chlorator zostaną zachowane, poza jedną pompą, która będzie zdemontowana w celu zapewnienia wyższego ciśnienia w wyżej położonej strefie na rzędnych ponad 230,0 m npm. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody do dotychczasowych odbiorców a w tym zbiornika wyrównawczego wody oraz budynku hydroforni. 2. Opis koncepcji budowy pompowni strefowej. Ujęcie i stacja wodociągowa w Jabłonnie wykonane zostały ponad 20 lat temu i składają się z następujących obiektów: - studnia głębinowa podstawowa, - studnia głębinowa zapasowa, - zbiornik wyrównawczy stalowy V=100m3, - budynek stacji wodociągowej z hydrofornią, - zbiornik ścieków sanitarnych i popłuczyn. Istniejące urządzenia technologiczne stacji wodociągowej w Jabłonnie w postaci hydroforów i pomp IIo oraz chloratora będą zachowane dla obsługi istniejącego zakresu wodociągu stanowiącego I -szą strefę ciśnieniową. Proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów technologicznych: - ssawnych zbiornik-zestaw pompowy, - tłocznych pompy II o - sieć zewnętrzna rozdzielcza. Wykorzystane będzie istniejące zasilanie energetyczne stacji wodociągowej wraz z układem pomiarowym. W ramach montażu zestawu hydroforowego pompownię należy wyposażyć w wodomierz śrubowy MZ 80 mm dla II -giej strefy ciśnieniowej. Pompy drugiego stopnia mają pokryć zapotrzebowanie wody bytowo-gospodarcze i pożarowe. Maksymalny obliczeniowy godzinowy rozbiór wody wynosi: - pobór wody ze zbiornika wyrównawczego: 19,5 m3/h = 325 dm3/min, - ciśnienie na wyjściu z hydroforni 65,0 m sł.w. Układ technologiczny stacji wodociągowej w Jabłonnej będzie w całości zachowany. Wykonanie pompowni strefowej nie będzie miało wpływu na wielkość rozbioru wody, a tylko zapewni odpowiednie ciśnienie w wydzielonej drugiej strefie ciśnieniowej i nie spowoduje konieczności zapewnienia większej pojemności retencyjnej zbiornika. Sieć i przyłącza wodociągowe z uzbrojeniem. Projektowana sieć wodociągowa ma połączyć końcówki istniejącej sieci w celu umożliwienia wydzielenia odrębnej strefy ciśnieniowej zasilanej z projektowanego zestawu hydroforowego, który będzie zainstalowany w budynku stacji wodociągowej. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV -U (SDR 26) na ciśnienie robocze do 1,0 MPa, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie 2673m w całości z rur PCV dz 110mm. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy również zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Trasa sieci wodociągowej przebiegała będzie poza pasem drogi gminnej utwardzonej żwirem wzdłuż krawędzi lasu. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z zasuwami odcinającymi szt.8 rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe (szt. 13) w odległości 300 - 500 m w obszarach zabudowanych. W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego sześć przyłączy poddanych będzie przebudowie i włączeniu do istniejącego przyłącza zakończonego w budynku wodomierzem i połączeniem z instalacją wewnętrzną budynku. Przyłącza wykonane będą z rur PE-HD SDR 17 średnica 40 mm. Przy realizacji sieci i przyłączy wodociągowych obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz II- instalacje sanitarne i przemysłowe. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.32.15.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacja przewodów wodociągowych miejscowości Jabłonna Majątek, oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.03.2014r. godz. 9.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwóch robót budowlanych: jednej związanej z budową, przebudową lub modernizacją stacji wodociągowej i drugiej związanej z wykonaniem sieci wodociągowej o łącznej wartości brutto tych robót co najmniej 300 000,00 zł, lub jednej roboty budowlanej obejmującej budowę , przebudowę lub modernizację stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej o wartości brutto nie mniej 300 000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006r Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo posiadających inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień , która jako kierownik budowy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń to roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie III.3.2;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV ppkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.IV ppkt. 1.5, dotyczącej tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pok. nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna


Numer ogłoszenia: 82089 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81214 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna. 1. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest instalacja urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej rozdzielczej zaopatrującej wyżej położone posesje we wschodniej części miejscowości Jabłonna Pierwsza. Sieć ta jest zasilana z ujęcia w Jabłonnie Majątek, składającego się z: - dwóch studni głębinowych (podstawowej i zapasowej), - zbiornika wyrównawczego o poj. 100m3, - budynku pompowni II 0. Prace te będą wykonywane w ramach przebudowy i dotyczą wnętrza istniejącej stacji wodociągowej, bez konieczności powiększenia jej kubatury. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej tj. hydrofory i pompy oraz chlorator zostaną zachowane, poza jedną pompą, która będzie zdemontowana w celu zapewnienia wyższego ciśnienia w wyżej położonej strefie na rzędnych ponad 230,0 m npm. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody do dotychczasowych odbiorców a w tym zbiornika wyrównawczego wody oraz budynku hydroforni. 2. Opis koncepcji budowy pompowni strefowej. Ujęcie i stacja wodociągowa w Jabłonnie wykonane zostały ponad 20 lat temu i składają się z następujących obiektów: - studnia głębinowa podstawowa, - studnia głębinowa zapasowa, - zbiornik wyrównawczy stalowy V=100m3, - budynek stacji wodociągowej z hydrofornią, - zbiornik ścieków sanitarnych i popłuczyn. Istniejące urządzenia technologiczne stacji wodociągowej w Jabłonnie w postaci hydroforów i pomp IIo oraz chloratora będą zachowane dla obsługi istniejącego zakresu wodociągu stanowiącego I -szą strefę ciśnieniową. Proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów technologicznych: - ssawnych zbiornik-zestaw pompowy, - tłocznych pompy II o - sieć zewnętrzna rozdzielcza. Wykorzystane będzie istniejące zasilanie energetyczne stacji wodociągowej wraz z układem pomiarowym. W ramach montażu zestawu hydroforowego pompownię należy wyposażyć w wodomierz śrubowy MZ 80 mm dla II -giej strefy ciśnieniowej. Pompy drugiego stopnia mają pokryć zapotrzebowanie wody bytowo-gospodarcze i pożarowe. Maksymalny obliczeniowy godzinowy rozbiór wody wynosi: - pobór wody ze zbiornika wyrównawczego: 19,5 m3/h = 325 dm3/min, - ciśnienie na wyjściu z hydroforni 65,0 m sł.w. Układ technologiczny stacji wodociągowej w Jabłonnej będzie w całości zachowany. Wykonanie pompowni strefowej nie będzie miało wpływu na wielkość rozbioru wody, a tylko zapewni odpowiednie ciśnienie w wydzielonej drugiej strefie ciśnieniowej i nie spowoduje konieczności zapewnienia większej pojemności retencyjnej zbiornika. Sieć i przyłącza wodociągowe z uzbrojeniem. Projektowana sieć wodociągowa ma połączyć końcówki istniejącej sieci w celu umożliwienia wydzielenia odrębnej strefy ciśnieniowej zasilanej z projektowanego zestawu hydroforowego, który będzie zainstalowany w budynku stacji wodociągowej. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV -U (SDR 26) na ciśnienie robocze do 1,0 MPa, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie 2673m w całości z rur PCV dz 110mm. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy również zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Trasa sieci wodociągowej przebiegała będzie poza pasem drogi gminnej utwardzonej żwirem wzdłuż krawędzi lasu. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z zasuwami odcinającymi szt.8 rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe (szt. 13) w odległości 300 - 500 m w obszarach zabudowanych. W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego sześć przyłączy poddanych będzie przebudowie i włączeniu do istniejącego przyłącza zakończonego w budynku wodomierzem i połączeniem z instalacją wewnętrzną budynku. Przyłącza wykonane będą z rur PE-HD SDR 17 średnica 40 mm. Przy realizacji sieci i przyłączy wodociągowych obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz II- instalacje sanitarne i przemysłowe. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.32.15.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WODROL Sp. z o.o., ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 320632,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  214141,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  214141,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  214141,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8121420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 188 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodo WODROL Sp. z o.o.
ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, woj. lubelskie
2014-04-15 214 141,00