Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Żary: Budowa nawierzchni placu gier, sportowo-rekreacyjnego w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOPS


Numer ogłoszenia: 83898 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4755580, faks 068 4755599.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mops.zary.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni placu gier, sportowo-rekreacyjnego w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOPS.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty ogólnobudowlane: 1. roboty ziemne polegające na usunięciu ziemi z jednoczesnym wyprofilowaniem nadającym spadek projektowanej nawierzchni - 1084 m2 2. wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z warstwą odsączającą 3. wykonanie makroniwelacji terenu 4. wykonanie nawierzchni z naturalnych materiałów ( piasek, żwir) pod urządzenia sportowo-rekreacyjne -282,70 m2 5. wykonanie nawierzchni pod zasianie trawy, teren ograniczony obrzeżem betonowym - 80 m2 6. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (w kolorze czerwieni) - 51 m2 7. wykonanie nawierzchni mineralnej z podbudową z kamienia łamanego naturalnego w kolorze beżowym - 670,80 m2 8. pielęgnowanie nawierzchni przez okres pół roku od odbioru końcowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.77.27.20-8, 45.45.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane potwierdzenie tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni mineralnej z podbudową z kamienia łamanego, placu o powierzchni co najmniej 500 m2 - (załącznik Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót - referencje, protokoły odbioru robót)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane potwierdzenie tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (załącznik nr 5 + oświadczenie, że osoba kierująca robotami posiada w/w uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

załącznik nr 1 - oświadczenie, załacznik nr 3 - ofertę cenową, załacznik nr 8 -kosztorys zgodny z kosztorysem uproszczonym.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mops.zary.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, pok nr. 15, 68-200 Żary.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, pok nr. 15, 68-200 Żary.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Żary: Budowa nawierzchi placu gier, sportowo-rekreacyjnego w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOPS


Numer ogłoszenia: 114658 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83898 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4755580, faks 068 4755599.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchi placu gier, sportowo-rekreacyjnego w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOPS.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty ogólnobudowlane: 1. roboty ziemne polegające na usunięciu ziemi z jednoczesnym wyprofilowaniem nadającym spadek projektowanej nawierzchni - 1084 m2 2. wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z warstwą odsączającą 3. wykonanie makroniwelacji terenu 4. wykonanie nawierzchni z naturalnych materiałów ( piasek, żwir) pod urządzenia sportowo-rekreacyjne -282,70 m2 5. wykonanie nawierzchni pod zasianie trawy, teren ograniczony obrzeżem betonowym - 80 m2 6. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (w kolorze czerwieni) - 51 m2 7. wykonanie nawierzchni mineralnej z podbudową z kamienia łamanego naturalnego w kolorze beżowym - 670,80 m2 8. pielęgnowanie nawierzchni przez okres pół roku od odbioru końcowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.77.27.20-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. zo.o., ul. Pułaskiego 8, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87864,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78147,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  78147,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  96403,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: agnieszka.sobieraj@mops.zary.pl
tel: 684 755 580
fax: 684 755 599
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8389820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 72 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mops.zary.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, pok nr. 15, 68-200 Żary
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa nawierzchi placu gier, sportowo-rekreacyjnego w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOPS TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. zo.o.
ul. Pułaskiego 8, 68-200 Żary, woj. lubuskie
2011-05-16 78 147,00