Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ


Numer ogłoszenia: 84179 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.33.20-8, 45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. W dniu 22.04.2013 r. wykonano na przedmiotowym odcinku stabilizację podłoża cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego. W dniu 23.04.2013 r. stwierdzono prawidłowość wykonania stabilizacji poprzez wykonanie badań ugięć podłoża płytą VSS. W rejonie skrzyżowań DW 938 z ul. Wspólną oraz z ul. M. Dąbrowskiej kierownik budowy zaobserwował wystąpienie mokrych plam na powierzchni stabilizacji z jednoczesnym brakiem stabilizacji podłoża, które uginało się nawet pod niewielkim obciążeniem. Takie zachowanie podłoża świadczy o nawodnieniu podłoża na tyle dużym, że uniemożliwiło to związanie cementu oraz preparatu jonowymiennego w wykonanej stabilizacji. Kierownik budowy polecił wykonanie przekopu kontrolnego, który wykazał wyraźne wysączanie się wody na głębokości ok. 1,0 m poniżej poziomu stabilizacji. Geotechniczne badania podłoża wykonane na potrzeby projektu w październiku 2011 r., nie wykazały występowania wód gruntowych w żadnym z odwiertów o głębokości 3 m. W związku z lokalnym charakterem występowania odkrytych po wykonaniu stabilizacji sączeń, zaobserwowanie ich na etapie wykonywania projektu było niemożliwe do przewidzenia. 2. Projektant stwierdził konieczność wykonania materaców drenujących podłoże, z rurami drenarskimi, odprowadzającymi wodę do rowów przydrożnych. Rozwiązanie takie pozwoli na swobodny wypływ wody, bez niekorzystnego oddziaływania na stabilizację podłoża. Na tak przygotowanym podłożu należy odtworzyć uszkodzoną stabilizację, a następnie wykonać konstrukcję drogi, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. 3. W związku z powyższym koniecznym jest zrealizowanie następujących robót dodatkowych, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego: - rozbiórka uszkodzonej stabilizacji o gr. 30 cm, na powierzchni ok. 470 m2, - wykonanie wykopów o głębokości 70 cm, - wykonanie materaców drenażowych ze żwiru owiniętych geowłókniną, z rurami drenarskimi o średnicy 150-160mm, wyprowadzonymi do rowów przydrożnych, - ułożenie stabilizacji podłoża z przygotowanej mieszanki z cementem i preparatem jonowymiennym, - rozbiórka istniejącego chodnika z kostki na podbudowie z kruszywa i stabilizowanym podłożu, - odtworzenie istniejącego chodnika po podłączeniu drenażu do rowu przydrożnego. 4. Ze względu na wystąpienie uszkodzeń w 2 miejscach na odcinku o długości 240 m, układanie podbudowy bitumicznej z przerwami jest nieuzasadnione technologicznie, ponieważ wykonane byłyby 4 złącza stanowiące miejsca potencjalnych uszkodzeń. W związku z powyższym układanie podbudowy bitumicznej na odcinku obejmującym skrzyżowania możliwe będzie dopiero po wykonaniu robót dodatkowych. Tak wykonana podbudowa bitumiczna umożliwi ułożenie warstwy wiążącej (ostatniej na przedmiotowym zadaniu) na całym odcinku tj. od km 0+531 do km 1+240,21 i wykonanie oznakowania poziomego. 5. Ze względu na prace w obrębie skrzyżowań i konieczność zapewnienia dojazdu mieszkańcom, niemożliwe jest wykonanie ich w 2 miejscach jednocześnie. W związku z powyższym czas wykonywania robót wydłuży się o 8 dni roboczych. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania zadania. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego. Wartość robót dodatkowych określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi 5,76 %, tak więc nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MPRD SP. Z O.O., ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ


Numer ogłoszenia: 206564 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 84179 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM 2 ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. M. DĄBROWSKIEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.33.20-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MPRD SP. Z O.O., ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110631,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124179,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  124179,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124179,16


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. W dniu 22.04.2013 r. wykonano na przedmiotowym odcinku stabilizację podłoża cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego. W dniu 23.04.2013 r. stwierdzono prawidłowość wykonania stabilizacji poprzez wykonanie badań ugięć podłoża płytą VSS. W rejonie skrzyżowań DW 938 z ul. Wspólną oraz z ul. M. Dąbrowskiej kierownik budowy zaobserwował wystąpienie mokrych plam na powierzchni stabilizacji z jednoczesnym brakiem stabilizacji podłoża, które uginało się nawet pod niewielkim obciążeniem. Takie zachowanie podłoża świadczy o nawodnieniu podłoża na tyle dużym, że uniemożliwiło to związanie cementu oraz preparatu jonowymiennego w wykonanej stabilizacji. Kierownik budowy polecił wykonanie przekopu kontrolnego, który wykazał wyraźne wysączanie się wody na głębokości ok. 1,0 m poniżej poziomu stabilizacji. Geotechniczne badania podłoża wykonane na potrzeby projektu w październiku 2011 r., nie wykazały występowania wód gruntowych w żadnym z odwiertów o głębokości 3 m. W związku z lokalnym charakterem występowania odkrytych po wykonaniu stabilizacji sączeń, zaobserwowanie ich na etapie wykonywania projektu było niemożliwe do przewidzenia. 2. Projektant stwierdził konieczność wykonania materaców drenujących podłoże, z rurami drenarskimi, odprowadzającymi wodę do rowów przydrożnych. Rozwiązanie takie pozwoli na swobodny wypływ wody, bez niekorzystnego oddziaływania na stabilizację podłoża. Na tak przygotowanym podłożu należy odtworzyć uszkodzoną stabilizację, a następnie wykonać konstrukcję drogi, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. 3. W związku z powyższym koniecznym jest zrealizowanie następujących robót dodatkowych, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego: - rozbiórka uszkodzonej stabilizacji o gr. 30 cm, na powierzchni ok. 470 m2, - wykonanie wykopów o głębokości 70 cm, - wykonanie materaców drenażowych ze żwiru owiniętych geowłókniną, z rurami drenarskimi o średnicy 150-160mm, wyprowadzonymi do rowów przydrożnych, - ułożenie stabilizacji podłoża z przygotowanej mieszanki z cementem i preparatem jonowymiennym, - rozbiórka istniejącego chodnika z kostki na podbudowie z kruszywa i stabilizowanym podłożu, - odtworzenie istniejącego chodnika po podłączeniu drenażu do rowu przydrożnego. 4. Ze względu na wystąpienie uszkodzeń w 2 miejscach na odcinku o długości 240 m, układanie podbudowy bitumicznej z przerwami jest nieuzasadnione technologicznie, ponieważ wykonane byłyby 4 złącza stanowiące miejsca potencjalnych uszkodzeń. W związku z powyższym układanie podbudowy bitumicznej na odcinku obejmującym skrzyżowania możliwe będzie dopiero po wykonaniu robót dodatkowych. Tak wykonana podbudowa bitumiczna umożliwi ułożenie warstwy wiążącej (ostatniej na przedmiotowym zadaniu) na całym odcinku tj. od km 0+531 do km 1+240,21 i wykonanie oznakowania poziomego. 5. Ze względu na prace w obrębie skrzyżowań i konieczność zapewnienia dojazdu mieszkańcom, niemożliwe jest wykonanie ich w 2 miejscach jednocześnie. W związku z powyższym czas wykonywania robót wydłuży się o 8 dni roboczych. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania zadania. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego. Wartość robót dodatkowych określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi 5,76 %, tak więc nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8417920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233320-8 Fundamentowanie dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE DRENAŻU ORAZ ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE STABILIZACJI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WD/P/120830/1/1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R. NA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA ODCINKU OD KM 0+531 DO KM 1+240,21 WRAZ Z REMONTEM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MPRD SP. Z O.O.
ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska, woj. śląskie
2013-05-28 124 179,00