Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Miasta Łodzi poprzez nowouruchomione połączenie Łódź-Dortmund skierowanej do Polonii mieszkającej na obszarze Zagłębia Ruhry


Numer ogłoszenia: 84395 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384700, 6384520, faks 0-42 6384485.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=156


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Miasta Łodzi poprzez nowouruchomione połączenie Łódź-Dortmund skierowanej do Polonii mieszkającej na obszarze Zagłębia Ruhry.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Miasta Łodzi poprzez nowouruchomione połączenie Łódź-Dortmund skierowanej do Polonii mieszkającej na obszarze Zagłębia Ruhry. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania w szczególności: a) wydrukowanie min. 170 egzemplarzy w pełnym kolorze, na papierze billboardowym typu Blue Back Side 120 g/m2 lub równoważnym, na podstawie projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, b) wynajęcie min. 170 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni ok. 9 m2 w miastach: Dortmund, Essen, Bochum, Dusseldorf, Duisburg oraz ekspozycji reklamy opracowanej wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego, na okres 2 tygodni, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem miesięcy lipiec-sierpień, c) wykupienia powierzchni reklamowej wielkości 1 strony w dwumiesięczniku gospodarczym, adresowanym do przedsiębiorców polonijnych w Niemczech, typu: Wiadomości gospodarcze wydawanym przez Polsko - Niemiecką Izbę Gospodarczą i umieszczenia reklamy opracowanej wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, d) wykupienia powierzchni reklamowej i umieszczenia banerów w formacie billboard, double-billboard, box lub równoważnych, reklamujących Miasto Łódź poprzez połączenie Łódź - Dortmund, opracowanych wg projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego, na głównych stronach co najmniej 2 portali internetowych odwiedzanych przez przedstawicieli polonii w Niemczech - czas ekspozycji banerów powinien wynieść nie mniej niż jeden miesiąc, liczba odsłon banerów nie powinna być mniejsza niż 1 500 000, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, e) wykupienia powierzchni reklamowej i umieszczenia reklamy, opracowanej wg projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego, wielkości 1/2 strony w tygodniku adresowanym do polonii w Niemczech, o nakładzie nie mniejszym niż 15 000 egzemplarzy, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, f) wysłanie e-maili wg projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego do grupy min. 200 000 odbiorców pochodzenia polskiego lub posiadających więzi (rodzinne/biznesowe/często podróżują) z Polską, mieszkających na terenie Zagłębia Ruhry z informacją dotyczącą Łodzi oraz nowego połączenia lotniczego z/do Łodzi, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawcy obsługiwali (lub obsługują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 kampanie promocyjne o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie - np. referencje Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=156

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
sekretariat Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.04.2010 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wartośc zamówienia określona została na kwotę nie większą niż 200 000 zł netto..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 105600 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
84395 - 2010 data 14.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384700, 6384520, fax. 0-42 6384485.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  I.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj, łódzkie, tel. 0-42 6384700, 6384520, faks 0-42 6384485..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj, łódzkie, tel. 0-42 6384700, 6384520, faks 0-42 6384485..
Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8439520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=156
Informacja dostępna pod: sekretariat Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji