Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych


Numer ogłoszenia: 87434 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384378, 6384255, 6384254, faks 042 6384242.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych. Łącznie 45 wycen nieruchomości..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.12.00.00-8, 70.33.20.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi przedstawić wykaz rzeczoznawców majątkowych (minimum 1), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: Wykaz rzeczoznawców majątkowych (minimum 1), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi przedstawić wykaz rzeczoznawców majątkowych (minimum 1), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: Wykaz rzeczoznawców majątkowych (minimum 1), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 25.000,00 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2112 z późn. zm), Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej przez Zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wspólnego ubiegania się przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w punkcie VI.2 4, oceniane będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku wspólnego ubiegania się przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielnie niniejszego zamówienia, w celu spełnienia warunków opisanych w pkt. VI.5 (za wyjątkiem VI.5a - oświadczenie może być złożone zgodnie z art. 23 u.p.z.p przez pełnomocnika) w ofercie muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich oddzielnie. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków dokonana będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty złożonych dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni: spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VI, 1-5 specyfikacji. ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnei zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać, co najmniej: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazwy i adresu ( siedziby) tych podmiotów, - pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana do realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust.4 u.p.z.p.).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I INWENTARYZACJI ŁÓDŹ. UL. PIOTRKOWSKA 104, POK. NR 384. do dnia 06.04.2010r..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.04.2010 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I INWENTARYZACJI ŁÓDŹ. UL. PIOTRKOWSKA 104, POK. NR 284..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie wycen..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 8 wycen nieruchomości określających wartość rynkową prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w obrębie (...), wg załączonego Wykazu nieruchomości..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.12.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie wycen..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  A., B. Wykonanie 30 wycen nieruchomości określających wartość rynkową prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w obrębie (...), wg załączonego Wykazu nieruchomości. Nieruchomości zostaną nabyte przez Miasto Łódź (poz. A.), lub zamienione na inne nieruchomości (poz. B.), zgodnie z celem określonym w załączonym Wykazie nieruchomości. C., D. Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych (poz. C.) lub nieruchomości lokalowych (poz. D), położonych w Łodzi, w obrębie (...), wg załączonego Wykazu nieruchomości, dla potrzeb prowadzonych spraw zamiany pomiędzy Gminą Miejską Łódź a osobami fizycznymi..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.12.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie wycen..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 2 wycen określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w obrębie (...), wg załączonego Wykazu nieruchomości. Nieruchomości stanowią własność Gminy Miejskiej Łódź lub Skarbu Państwa. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do oddania nieruchomości w trwały zarząd - zgodnie z celem określonym w załączonym Wykazie nieruchomości. W wycenach należy podać wartość budynków i budowli oraz wartość gruntu, wg załączonego Wykazu nieruchomości..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  70.12.00.00-8, 70.33.20.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych.


Numer ogłoszenia: 136986 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 87434 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384378, 6384255, 6384254, faks 042 6384242.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych. Łącznie 45 wycen nieruchomości...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.12.00.00-8, 70.33.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie wycen.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Zarychta - VARIANT A, ul. Wólczańska 128/134, 90-570 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24644,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24644,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31110,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie wycen


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Krepska P.H.U. - ELKA, ul. Maratońska 35 m. 1, 94-102 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11590,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11590,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33794,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie wycen.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Zarychta - VARIANT A, ul. Wólczańska 128/134, 90-570 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8784,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8784,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20740,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8743420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I INWENTARYZACJI ŁÓDŹ. UL. PIOTRKOWSKA 104, POK. NR 384. do dnia 06.04.2010r.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70120000-8 Kupno i sprzedaż nieruchomości
70332000-7 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie wycen. Andrzej Zarychta - VARIANT A
ul. Wólczańska 128/134, 90-570 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-19 24 644,00
Wykonanie wycen Elżbieta Krepska P.H.U. - ELKA
ul. Maratońska 35 m. 1, 94-102 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-19 11 590,00
Wykonanie wycen. Andrzej Zarychta - VARIANT A
ul. Wólczańska 128/134, 90-570 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-19 8 784,00