Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
NDNr dokumentu88858-2018
PDData publikacji28/02/2018
OJDz.U. S41
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/02/2018
DTTermin30/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

28/02/2018    S41    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2018/S 041-088858

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach za SAG w Tarnowie

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-17/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233122
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko; opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę łącznicy jako drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 i 3 pasach ruchu, dł. ok. 2,2 km wraz z budową obiektu mostowego na rzece Dunajec;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111
71322000
71322300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 973, województwo małopolskie, powiat: tarnowski, gmina: Wierzchosławice, miejscowość: Kępa Bogumiłowicka, Ostrów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko; opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę łącznicy jako drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 i 3 pasach ruchu, dł. ok. 2,2 km wraz z budową obiektu mostowego na rzece Dunajec;

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi i obiektu mostowego na rzece Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym rozbiórka budynków kolidujących z inwestycją,

c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),

d) doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,

e) roboty ziemne (wykopy, nasypy),

f) budowa konstrukcji nawierzchni,

g) budowa poboczy,

h) budowa drogi dojazdowej,

i) budowa, przebudowa chodników,

j) budowa ścieżek rowerowych i ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego,

k) budowa obiektu mostowego nad rzeką Dunajec, w ciągu projektowanej łącznicy,

l) budowa ronda na skrzyżowaniu projektowanej łącznicy z droga powiatową DP 1346K wraz z rozbudową odcinka tej drogi w zakresie dojazdu do ronda,

m) budowa skrzyżowania z droga gminną K20254 wraz z rozbudową odcinków tej drogi w zakresie wlotu skrzyżowania,

n) budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa zatoki postojowej,

o) budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami, w szczególności: budowa rowów otwartych, kanalizacji deszczowej,

p) budowa przepustów drogowych,

q) budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym: urządzeń podczyszczających, przejść dla małych zwierząt, ekranów akustycznych, szczelnych barier ograniczających emisje zanieczyszczeń),

r) wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska: zabezpieczeń związanych z ochroną ujmowanych wód w rejonie ujęć w Kępie Bogumiłowickiej i Zbylitowskiej Górze,

s) zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz urządzeń melioracji szczegółowej – na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właściciela sieci,

t) budowa, przebudowa oświetlenia drogi na całym zakresie zadania,

u)montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

v) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe,

w)w razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych,

x) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego, fitosocjologicznego, hydrogeologicznego oraz w razie konieczności innych niezbędnych nadzorów,

y) roboty wykończeniowe i porządkowe,

z) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1,

Aa) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

Bb) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

cc) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie - w terminie realizacji przedmiotu umowy,

Dd) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera OPZ (zał nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie projektanta o specjalności mostowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 34
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000 PLN(słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W celu potwierdzania spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej/projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości co najmniej 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości co najmniej 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji (od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) co najmniej 1 zakończonej inwestycji polegającej na:

a) budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie albo

b) budowie, rozbudowie lub odbudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji zakończonej inwestycji/zakończonych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub odbudowie:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości co najmniej 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości co najmniej 400 m;

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości nie mniejszej niż 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości nie mniejszej niż 400 m.

2.Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

• doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej/projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości co najmniej 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości co najmniej 400 m;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji (od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) co najmniej 1 zakończonej inwestycji polegającej na:

a) budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie albo

b) budowie, rozbudowie lub odbudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km;

5) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji zakończonej inwestycji/zakończonych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub odbudowie:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości co najmniej 400 m, albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości co najmniej 400 m;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia- ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajduje się w cz. IV SIWZ.

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. 220.

8. Termin związania ofertą wynosi 90 dni

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

10. Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz sposobu punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy

Uwaga.

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2018
Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8885820181
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-17/18
Data publikacji zamówienia: 2018-02-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100000000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 333 PLN  -  5 000 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300-4 Usługi projektowania mostów