Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części - nr postępowania 068/15


Numer ogłoszenia: 92153 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części - nr postępowania 068/15.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. Opis podziału na części: Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock Część 2 Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów Część 3 Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki Część 4 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: - część 1: 1 290 zł słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy - część 2: 115 zł słownie: sto piętnaście złotych i zero groszy - część 3: 1 090 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy - część 4: 3 390 zł słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i w ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ustawieniu barier ochronnych U-14a o wartości: dla części 1 - 75 000 zł brutto każda dla części 2 - 7 000 zł brutto każda 2) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ustawieniu słupków prowadzących o wartości: dla części 3 - 65 000 zł brutto każda 3) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ustawieniu znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym barier ochronnych U-14a) o wartości: dla części 4 - 200 000 zł brutto każda


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: - dla części 1 - 75 000 zł brutto - dla części 2 - 7 000 zł brutto - dla części 3 - 65 000 zł brutto - dla części 4 - 200 000 zł brutto *lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 (aktualny odpis ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( wykonawca może polegać ...) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów...), ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 ( wykaz robót budowlanych...), ppkt. 6 ( wykaz osób ..), ppkt. 7 ( oświadczenia ...) i ppkt. 8 (wykonawca może polegać ..) mogą być złożone przez wykonawców łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres rękojmi - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres rękojmi - 10


Warszawa: Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części - nr postępowania 068/15.


Numer ogłoszenia: 152299 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 92153 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części - nr postępowania 068/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych pionowych na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. Opis podziału na części: Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock Część 2 Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów Część 3 Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki Część 4 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLINK POLSKA Sp. z o.o., ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64606,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34336,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  34336,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51340,20


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2 Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDREX - KOBI Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5352,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  5352,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7281,60


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3 Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GZD Sp. z o.o. Sp. k., Jonkowo k/Olsztyna, ul. LIpowa 49a, 11-042 Jonkowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54868,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69057,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  69057,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80868,22


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLINK POLSKA Sp. z o.o., ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 169606,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  170867,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  170867,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  256786,49


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9215320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 84 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock. BLINK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice, woj. śląskie
2015-10-19 34 336,00
Część 2 Dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych U-14a na drodze wojewódzkiej nr 563 w Rejonie Drogowym Ciechanów. BUDREX - KOBI Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok, woj. podlaskie
2015-10-19 5 352,00
Część 3 Dostawa wraz z ustawieniem uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki GZD Sp. z o.o. Sp. k.
Jonkowo k/Olsztyna, ul. LIpowa 49a, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie
2015-10-19 69 057,00
Część 4 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa wraz z ustawieniem znaków drogowych na wybranych drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Maz BLINK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice, woj. śląskie
2015-10-19 170 867,00