Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 roku


Numer ogłoszenia: 93052 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1: Wykonywanie obowiązków na stanowisku dyżurnego w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w biurze Nadleśnictwa. Praca dyżurnego w PAD pełniona jest od 01-04-2013r. do 30-09-2013r. od godziny 1500 do zachodu słońca w dni robocze oraz od godziny 900 do zachodu słońca w dni wolne od pracy. Wskazane godziny dyżurowania mogą ulec zmianie w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego. Obowiązki dyżurnego w PAD polegają na odbieraniu i rejestracji meldunków przeciwpożarowych, sporządzaniu meldunków popożarowych, alarmowaniu jednostek ratowniczych i koordynacji nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej, a także akcji gaśniczej. Niezbędna jest znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office, umiejętność korzystania z Internetu, umożliwiająca korzystanie z niezbędnych funkcji serwera mapowego e-Las dostępnego w sieci wewnętrznej Lasów Państwowych, umiejętność posługiwania się mapą analogową. Umiejętność posługiwania się komputerem musi umożliwiać obsługującemu PAD zlokalizowanie miejsca ewentualnego pożaru na mapie elektronicznej z danych otrzymanych z dostrzegalni oraz sporządzenie wydruków. Wykonanie zadania na podstawie aktualnych przepisów ppoż. Część nr: 2. Dokonanie obsługi monitoringu i alarmowania pożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica na dostrzegalni ppoż. w Zaroślu. Praca na dostrzegalni ppoż. polega na codzienej, w okresie od 01-04-2013 do 30-09-2013r. od godziny 900 do zachodu słońca, obserwacji terenów leśnych pod kątem wykrywania pożarów, określaniu ich położenia przy użyciu kątomierza, mapy i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu oraz alarmowania drogą radiową PAD Nadleśnictwa. Wskazane godziny dyżurowania mogą ulec zmianie w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego. Realizacja monitoringu na dostrzegalni ppoż. wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób. Wykonanie zadania na podstawie aktualnych przepisów ppoż. 2. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia: a) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office, b) umiejętność korzystania z Internetu, umożliwiająca korzystanie z funkcji serwera mapowego e-Las i e-mail, c) umiejętność posługiwania się mapą analogową, d) umiejętność posługiwania się radiotelefonem, e) przestrzenna znajomość terenu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.23.15.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 100/00). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 r. 5. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wskazanym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykoywania określonej działaności lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o podobnym rodzaju, tj. polegających na wykonywaniu usług monitoringu i alarmowania pożarowego terenów leśnych o wartości min. 10 tys. zł. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania potencjału technicznego.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: a. 1. osobą, która posiada doświadczenie na stanowisku dyżurnego w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym, b. min.2 osobami, które będą pełniły dyżur na dostrzegalni ppoż. w Zaroślu i posiadają aktualne badania lekarskie, zezwalające na pracę na wysokościach. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, 2. Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, ze nie należy do żadnej grupy kapitałowej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp: a) Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: - w wyniku śmierci, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - ustania stosunku pracy, - innego zdarzenia losowego niezależnego od Wykonawcy. b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być dokonana w sytuacji: - w razie wystąpienia zagrożenia lub - w przypadku zmiany terminów monitoringu przez jednostkę nadrzędną.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 roku.


Numer ogłoszenia: 123372 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 93052 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1: Wykonywanie obowiązków na stanowisku dyżurnego w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w biurze Nadleśnictwa. Praca dyżurnego w PAD pełniona jest od 01-04-2013r. do 30-09-2013r. od godziny 1500 do zachodu słońca w dni robocze oraz od godziny 900 do zachodu słońca w dni wolne od pracy. Wskazane godziny dyżurowania mogą ulec zmianie w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego. Obowiązki dyżurnego w PAD polegają na odbieraniu i rejestracji meldunków przeciwpożarowych, sporządzaniu meldunków popożarowych, alarmowaniu jednostek ratowniczych i koordynacji nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej, a także akcji gaśniczej. Niezbędna jest znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office, umiejętność korzystania z Internetu, umożliwiająca korzystanie z niezbędnych funkcji serwera mapowego e-Las dostępnego w sieci wewnętrznej Lasów Państwowych, umiejętność posługiwania się mapą analogową. Umiejętność posługiwania się komputerem musi umożliwiać obsługującemu PAD zlokalizowanie miejsca ewentualnego pożaru na mapie elektronicznej z danych otrzymanych z dostrzegalni oraz sporządzenie wydruków. Wykonanie zadania na podstawie aktualnych przepisów ppoż. Część nr: 2. Dokonanie obsługi monitoringu i alarmowania pożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica na dostrzegalni ppoż. w Zaroślu. Praca na dostrzegalni ppoż. polega na codzienej, w okresie od 01-04-2013 do 30-09-2013r. od godziny 900 do zachodu słońca, obserwacji terenów leśnych pod kątem wykrywania pożarów, określaniu ich położenia przy użyciu kątomierza, mapy i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu oraz alarmowania drogą radiową PAD Nadleśnictwa. Wskazane godziny dyżurowania mogą ulec zmianie w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego. Realizacja monitoringu na dostrzegalni ppoż. wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób. Wykonanie zadania na podstawie aktualnych przepisów ppoż. 2. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia: a) znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office, b) umiejętność korzystania z Internetu, umożliwiająca korzystanie z funkcji serwera mapowego e-Las i e-mail, c) umiejętność posługiwania się mapą analogową, d) umiejętność posługiwania się radiotelefonem, e) przestrzenna znajomość terenu...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.23.15.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Marcin Fiszer, Zarośle 4, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  53700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-03-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9305220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 196 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77231500-3 Usługi monitorowania lub oceny lasu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2013 roku. Firma Handlowo-Usługowa Marcin Fiszer
Zarośle 4, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2013-03-28 53 700,00