Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 93890-2016
PD Data publikacji 19/03/2016
OJ Dz.U. S 56
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/03/2016
DT Termin 28/04/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/03/2016    S56    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2016/S 056-093890

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ”Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM –.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, realizowanego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.
1.2 Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 359 290,04 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
20 000 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy.
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało raz w miesiącu w stosunku do zaawansowania robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru usług po spełnieniu przez Inspektora Nadzoru wymagań określonych w pkt. 6 części III SIWZ
2. Należności będą regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru.
3. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
21.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13 ppkt. 7, ppkt. 8, ppkt. 9, oraz ppkt. 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13 ppkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
13.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
13.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 12.13 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
13.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 3, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 składa każdy z wykonawców zaś oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 4, 5, 6 i 13 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.
Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta
Inspektor nadzoru robót drogowych
Kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych
Inspektor nadzoru robót mostowych
Kwalifikacje:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych
Inspektor nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych**)
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych– bez ograniczeń*,
Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,
Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,
Geodeta
Kwalifikacje:
Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Inspektor ds. materiałowych – technolog
Kwalifikacje:
1. wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych – technolog
Inspektor ds. rozliczeń
Kwalifikacje:
2. wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.
*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia
**) dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Czas stawienia się inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane wezwanie Zamawiającego. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
040/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2016 - 11:00

Miejscowość:

Warszawa, ul. Mazowiecka 14, sala 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2 Wymagany termin realizacji Zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego kontraktu, a także w okresie rękojmi wynoszącym max. 84 m-ce. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na: 30.8.2018.
Czas realizacji umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robót budowlanych. Okres rękojmi może ulec skróceniu, wówczas Wykonawca uzyska wynagrodzenie proporcjonalne do okresu świadczenia usługi.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
4. Zamawiający może, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, (…).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.3.2016
TI Tytuł Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 131618-2016
PD Data publikacji 16/04/2016
OJ Dz.U. S 75
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/04/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 11/05/2016
DT Termin 11/05/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12

16/04/2016    S75    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2016/S 075-131618

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.3.2016, 2016/S 056-093890)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000

Nadzór nad robotami budowlanymi

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie

usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych

polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00

zł brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia, tj.

Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 10 000 000,00 zł brutto każda, na stanowisku

Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta

Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 10 000 000 zł brutto każda, na stanowisku

Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności mostowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 2 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora

nadzoru robót mostowych

Inspektor nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych**)

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych– bez

ograniczeń*,

Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,

Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,

Geodeta

Kwalifikacje:

Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary

realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa

inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości

(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów

prawnych

Inspektor ds. materiałowych – technolog

Kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo

lądowe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych

dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach

obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych,

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto

każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych –

technolog

Inspektor ds. rozliczeń

Kwalifikacje:

2. wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w obmiarach i wycenie robót

budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń,

rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach

obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto

każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.

*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących

przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia

**) dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej

uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączenie dowodów, czy te usługi

zostały wykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych

do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów,

sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów

przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z

tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych

podmiotów w wykonaniu zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

— .

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.4.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.4.2016 (11:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie

usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych

polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00

PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia, tj.

Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 10 000 000,00 PLN brutto każda, na stanowisku

Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta

Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 10 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku

Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności mostowej, bez

ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch

umów obejmujących zakresem wykonanie robót

budowlanych, polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 2 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora

nadzoru robót mostowych

Inspektor nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych– bez

ograniczeń*,

Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,

Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,

Geodeta

Kwalifikacje:

Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary

realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa

inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości

(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów

prawnych

Inspektor ds. materiałowych – technolog

Kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo

lądowe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych

dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach

obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych,

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto

każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych –

technolog

Inspektor ds. rozliczeń

Kwalifikacje:

2. wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w obmiarach i wycenie robót

budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń,

rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach

obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto

każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.

*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących

przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się aby jedna osoba pełniła tę samą funkcję w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączenie dowodów, czy te usługi

zostały wykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych

do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów,

sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów

przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z

tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych

podmiotów w wykonaniu zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 11.5.2016 Godzina: 10:00

Miejscowość: Warszawa, ul. Mazowiecka 14, p.207.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2016 (11:00)


TITytułPolska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
NDNr dokumentu314390-2016
PDData publikacji10/09/2016
OJDz.U. S175
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucjiR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OCPierwotny kod CPV71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RCKod NUTSPL12
IAAdres internetowy (URL)www.mzdw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

10/09/2016    S175    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2016/S 175-314390

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ”Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754.

Numer referencyjny: 040/16
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, realizowanego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.

1.2 Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 377 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
II.2.4)Opis zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, realizowanego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.

1.2 Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas stawienia się inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane wezwanie Zamawiającego / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 056-093890
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Robert Siemieniewski P.H.U. BAUMARK
ul. I Armii Wojska Polskiego 106
Wyszków
07-202
Polska
Kod NUTS: PL12
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 377 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się

wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2016

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9389020161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ”Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690 Robert Siemieniewski P.H.U. BAUMARK
ul. I Armii Wojska Polskiego 106, 07-202 Wyszków, woj. MAZOWIECKIE
2016-08-31 377 000,00