Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci


Numer ogłoszenia: 94412 - 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci z podziałem na III etapy. 1.1. Etap I zamówienia: wykonania badania ugięć belką Benkelmana, badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów oraz ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, 1.2. Etap II zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Paproci odcinek km 0+000,00 do km 0+700,00 wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 1.3. Etap III zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci na odcinku km 0+700,00 do km 1+900,00 wraz z złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687). 2. Kompletna dokumentacja z badań dla etapu I zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1) Badanie ugięć belką Benkelmana, 2) Badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów na odcinku 700 m po stronie lewej i prawej wraz z zalepieniem otworów, 3) Ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV kanału na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, 3. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu II zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500, 2) Uzgodniony projekt branży drogowej, 3) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej w przypadku gdy będzie to konieczne, 4) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej w przypadku, gdy będzie konieczny, 5) Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 6) Inwentaryzacja zieleni wraz projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 7) Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu, 8) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii, zgód, decyzji w tym środowiskowej, niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 9) Uzgodnienie ZUDP, 10) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 11) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. 4. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu III powinna zawierać w szczególności: 1) Zaktualizowanie map do celów projektowych w skali 1:500 2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego min. 15 otworów do głębokości 3,0 m, 3) Uzgodniony projekt branży drogowej wraz z projektem przebudowy skrzyżowania, 4) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej, 5) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, 6) Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 7) Uzgodniony projekt oświetlenia drogowego i kanalizacji teletechnicznych , 8) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 9) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu, 10) Opracowanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z projektowanym pasem drogowym (przyjąć do 25 działek ulegających podziałowi), 11) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii i zgód niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), 12) Uzgodnienie ZUDP, 13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 14) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 15) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. 5. Wszystkie projekty i opracowania określone w § 1 umowy , należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całą dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, na płycie CD, w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.24.60.00-4, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: 1. osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), w następujących specjalnościach: a) projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjno-drogowej, b) projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c) projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych, lub odpowiadające im aktualne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa dla każdego projektanta, który będzie pełnił samodzielną funkcję związaną z realizacją zamówienia, 2. osobą do projektowania zieleni posiadającą doświadczenie w projektowaniu terenów zielonych przestrzeni publicznej. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza do łączenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedną osobę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od innych właściwych organów i podmiotów - wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów - decyzji, opinii, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych w zakładanym przez Zamawiającego terminie, tj.: a) w ciągu 50 dni od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie dokumentacji - ZUDP i inne uzgodnienia branżowe lub warunki techniczne, b) przedłużania się innego od określonego w pkt a) terminu załatwienia sprawy przez organy administracji lub inne podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, c) wystąpienie usług dodatkowych - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu opracowania następuje wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i podmioty. Powyższe zdarzenia winny zostać bezzwłocznie pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, łącznie z dowodami. 2) zmiany obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych mających istotny wpływ na zakres i przedmiot wykonywanych prac; 3) zmiana osoby projektanta - w sytuacjach opisanych w § 6 ust. 2 umowy, 4) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) zmiana wynagrodzenia, tylko w sytuacji, gdy zmiana w zakresie wykonanych prac powoduje obniżenie wynagrodzenia. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 45075 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
94412 - 2016 data 16.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, fax. 61 4422754.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci z podziałem na III etapy. 1.1. Etap I zamówienia: wykonania badania ugięć belką Benkelmana, badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów oraz ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, 1.2. Etap II zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Paproci odcinek km 0+000,00 do km 0+700,00 wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 1.3. Etap III zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci na odcinku km 0+700,00 do km 1+900,00 wraz z złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687). 2. Kompletna dokumentacja z badań dla etapu I zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1) Badanie ugięć belką Benkelmana, 2) Badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów na odcinku 700 m po stronie lewej i prawej wraz z zalepieniem otworów, 3) Ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV kanału na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, 3. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu II zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500, 2) Uzgodniony projekt branży drogowej, 3) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej w przypadku gdy będzie to konieczne, 4) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej w przypadku, gdy będzie konieczny, 5) Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 6) Inwentaryzacja zieleni wraz projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 7) Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu, 8) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii, zgód, decyzji w tym środowiskowej, niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 9) Uzgodnienie ZUDP, 10) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 11) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. 4. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu III powinna zawierać w szczególności: 1) Zaktualizowanie map do celów projektowych w skali 1:500 2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego min. 15 otworów do głębokości 3,0 m, 3) Uzgodniony projekt branży drogowej wraz z projektem przebudowy skrzyżowania, 4) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej, 5) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, 6) Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 7) Uzgodniony projekt oświetlenia drogowego i kanalizacji teletechnicznych , 8) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 9) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu, 10) Opracowanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z projektowanym pasem drogowym (przyjąć do 25 działek ulegających podziałowi), 11) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii i zgód niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), 12) Uzgodnienie ZUDP, 13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 14) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 15) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. 5. Wszystkie projekty i opracowania określone w § 1 umowy , należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całą dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, na płycie CD, w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci z podziałem na III etapy. 1.1. Etap I zamówienia: wykonania badania ugięć belką Benkelmana, badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów oraz ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, 1.2. Etap II zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w Paproci odcinek km 0+000,00 do km 0+700,00 wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 1.3. Etap III zamówienia: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej w Paproci na odcinku km 0+700,00 do km 1+900,00 wraz z uzyskaniem decyzji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031). 2.Kompletna dokumentacja z badań dla etapu I zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1)Badanie ugięć belką Benkelmana, 2)Badania podłoża poprzez wykonie 14 odwiertów na odcinku 700 m po stronie lewej i prawej wraz z zalepieniem otworów, 3)Ocena stanu technicznego kanału deszczowego wraz z przeprowadzeniem inspekcji TV kanału na odcinku km 0+000,00 do km 0+700,00, Dokumentację z badań należy ukończyć do dnia 15.05.2016r. 3.Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu II zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1)Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500, 2)Uzgodniony projekt branży drogowej, 3)Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej w przypadku gdy będzie to konieczne, 4)Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej w przypadku, gdy będzie konieczny, 5)Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 6)Inwentaryzacja zieleni wraz projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 7)Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu, 8)Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii, zgód, decyzji w tym środowiskowej, niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 9)Uzgodnienie ZUDP, 10)Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 11)Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 12)Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zakresu objętego niniejszym zamówieniem należy ukończyć do dnia 30.10.2016 r. 4.Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla etapu III powinna zawierać w szczególności: 1)Zaktualizowanie map do celów projektowych w skali 1:500 2)Badania geotechniczne podłoża gruntowego min. 15 otworów do głębokości 3,0 m, 3)Uzgodniony projekt branży drogowej wraz z projektem przebudowy skrzyżowania, 4)Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej, 5)Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, 6)Operat wodno - prawny dla odprowadzenia wód deszczowych, 7)Uzgodniony projekt oświetlenia drogowego i kanalizacji teletechnicznych , 8)Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 9)Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu, 10)Opracowanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z projektowanym pasem drogowym (przyjąć do 25 działek ulegających podziałowi), 11)Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii i zgód niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), 12)Uzgodnienie ZUDP, 13)Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 14)Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 15)Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) dla zakresu objętego niniejszym zamówieniem należy ukończyć do dnia 30.01.2017 r. 5.Wszystkie projekty i opracowania określone w § 1 umowy , należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całą dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, na płycie CD, w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2017.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9441220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 188 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71354000-4 Usługi sporządzania map