Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZ. DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14 W KM 14+173 W M. JANKOWICE


Numer ogłoszenia: 94672 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZ. DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14 W KM 14+173 W M. JANKOWICE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W MIEJSCOWOŚCI JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.23.32.80-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. W wyniku prowadzenia robót, nastąpiła konieczność pogłębienia rowów w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych. Po wykonaniu pogłębiania rowów zwiększeniu uległa wysokość skarpy, co spowodowało zagrożenie dla ruchu pieszych w rejonie obiektu. W związku z tym Inwestor w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych zadecydował o wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń dla pieszych przed spadnięciem lub upadkiem z wysokiego nasypu poprzez wykonanie stosownego wygrodzenia tj., zamontowanie na odcinkach przejściowych barier energochłonnych i przedłużenie pochwytu barieroporęczy zamontowanej na prześle mostu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O., ul. Żwirki i Wigury 65, 43-195 Mikołów, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE


Numer ogłoszenia: 103572 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 94672 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W MIEJSCOWOŚCI JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O., ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30992,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35735,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  35735,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35735,94


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. W wyniku prowadzenia robót, nastąpiła konieczność pogłębienia rowów w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych. Po wykonaniu pogłębiania rowów zwiększeniu uległa wysokość skarpy, co spowodowało zagrożenie dla ruchu pieszych w rejonie obiektu. W związku z tym Inwestor w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych zadecydował o wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń dla pieszych przed spadnięciem lub upadkiem z wysokiego nasypu poprzez wykonanie stosownego wygrodzenia tj., zamontowanie na odcinkach przejściowych barier energochłonnych i przedłużenie pochwytu barieroporęczy zamontowanej na prześle mostu.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9467220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEDŁUŻENIE POCHWYTU BARIEROPORĘCZY ORAZ BARIERY OCHRONNEJ DLA PIESZYCH TYPU U-12a NA MOŚCIE NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, woj. śląskie
2011-05-06 35 735,00