Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica - prace równiarką


Numer ogłoszenia: 94858 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka administracyjna nieposiadająca osobowosci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica - prace równiarką.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie bieżących napraw dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2012 wg opisu przedmiotu zamówienia, tj: 1 Leśnictwo Bachotek - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 2 Leśnictwo Karbowo - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 3 Leśnictwo Ostrówki - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 4 Leśnictwo Tęgowiec - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 5 Leśnictwo Górale - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 6 Leśnictwo Grabiny - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem; 7 Leśnictwo Małki - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 8 Leśnictwo Rytebłota - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 9 Leśnictwo Szabda - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 10 Leśnictwo Zarośle - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 11 Leśnictwo Borek - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych i ich zagęszczeniem, 12 Leśnictwo Bryńsk - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 13 Leśnictwo Górzno - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 14 Leśnictwo Nowy Świat - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem. Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający nie ogranicza ilości składanych ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 14.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonywał w ciągu ostatnich pięciu lat robóty budowlane o podobnym rodzaju, polegających na budowie lub remoncie dróg. Na potwierdzenie warunku Zamawiający żąda jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej równiarką lub sprzętem równoważnym. Na potwierdzenie warunku Zamawiający żąda jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Zamawiający dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję operatora dysponowanego sprzętu. Na potwierdzenie warunku Zamawiający żąda jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczenia, że osoby , które będą brały udział w zamówieniu posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika do SIWZ 2. Formularz cenowy wg załącznika do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp., koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; na wniosek Wykonawcy w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; na wniosek Wykonawcy w przypadku: nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica - prace równiarką


Numer ogłoszenia: 143082 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 94858 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica - prace równiarką.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie bieżących napraw dróg leśnych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2012 wg opisu przedmiotu zamówienia, tj: 1 Leśnictwo Bachotek - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 2 Leśnictwo Karbowo - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 3 Leśnictwo Ostrówki - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 4 Leśnictwo Tęgowiec - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 5 Leśnictwo Górale - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 6 Leśnictwo Grabiny - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 7 Leśnictwo Małki - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 8 Leśnictwo Rytebłota - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 9 Leśnictwo Szabda - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 10 Leśnictwo Zarośle - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 11 Leśnictwo Borek - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych i ich zagęszczenie, 12 Leśnictwo Bryńsk - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 13 Leśnictwo Górzno - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem, 14 Leśnictwo Nowy Świat - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z ich zagęszczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5062,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4736,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4736,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2880,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5323,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5515,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5515,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10230,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13575,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25340,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10178,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15640,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19120,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4725,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4725,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4725,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8820,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie, ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6280,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 24, 14-240 Susz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3925,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4352,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4352,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie, ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8383,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8383,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14284,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14620,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14620,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22440,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9485820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 65 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 4 736,00
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 1 680,00
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 4 350,00
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 5 515,00
Leśnictwo Górale Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 12 670,00
Leśnictwo Grabiny Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 9 600,00
Leśnictwo Małki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 10 920,00
Leśnictwo Rytebłota Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 11 520,00
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 4 725,00
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-05-07 6 300,00
Leśnictwo Borek Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 7 500,00
Leśnictwo Bryńsk SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 24, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 4 352,00
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 8 383,00
Leśnictwo Nowy Świat Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lub., woj. warmińsko-mazurskie
2012-05-07 14 620,00