Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Emisja spotów w Telewizji M promujących program realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.


Numer ogłoszenia: 95426 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Emisja spotów w Telewizji M promujących program realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie kampanii reklamowej poprzez emisje 20 sekundowych spotów promujących programy realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Spoty emitowane są na nośnikach reklamowych umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi. Umieszczone są one w 50 autobusach i 12 tramwajach a każdy spot emitowany jest dziennie w każdym pojeździe 48 razy. Do emisji przygotowane są następujące spoty: - Na tropie CD (program zbiórki niepotrzebnych płyt CD i DVD) - Wiosenne porządki - Zadbaj o naturę stosuj kompost - Zbieramy świetlówki -Strona internetowa www.czystemiasto.uml.lodz.pl - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Sprzątanie Świata - Zakręcone Miesiące (programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych) -Akcja Liść -Przeterminowane leki -Posprzątaj! To nie jest kupa roboty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.10.10-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art.66 i art. 67, ust.1 pkt 1, lit..a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma NOVAMEDIA INNOVISION Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem marki Telewizja M i zlecenie usługi emisji spotów możliwe jest tylko tej firmie. Rozmieszczenie nośników reklamowych Telewizji M w pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi (50 autobusów i 12 tramwajów) oparte jest na długoterminowej umowie z MPK Sp. z o.o. Firma jest wyłącznym właścicielem praw odnośnie instalowanych w pojazdach komunikacji miejskiej ekranów LCD 20,1 cala oraz 17 cala. Każdy spot emitowany jest w ramówce trwającej 30 minut, tak więc dziennie stanowi to liczbę 48 razy. Ta forma elektronicznego medium jest bardzo dostępnym środkiem przekazu docierającym do bardzo dużej rzeszy mieszkańców. Czas emisji poszczególnych spotów jest dostosowany do terminów programów realizowanych przez wydział. Emitowane spoty mają większą siłę przekazu niż stałe ekspozycje typu bilboard ponieważ jest to obraz ruchomy, przemawiający do odbiorców. Odbiorcami są mieszkańcy Łodzi, którzy są grupą docelową, a emisja spotów w pojazdach komunikacji publicznej zapewnia dotarcie do szerokiej grupy mieszkańców, niezależnie od wieku i wykształcenia. W 2010 na podstawie przeprowadzonych 500 wywiadów z pasażerami linii tramwajowych i autobusowych, w których zainstalowane są nośniki reklamowe telewizji M sporządzony został Raport z badania TNS OBOP. Wynika z niego, że: -w przeciętnym tygodniu w Łodzi tramwajami i autobusami z zainstalowanymi ekranami telewizyjnymi emitującymi program telewizji M podróżuje 1 098 tyś. pasażerów, z czego: - od poniedziałku do piątku - 891 tys. pasażerów - w weekend - 207 tys. pasażerów - w skali miesiąca łączna liczba podróżnych z dostępem do telewizji M oszacowana została na poziomie 4 milionów 747 tys. pasażerów, -najczęstszym celem podróży jest dojazd do domu (33%), - blisko2/3 badanych (63%) korzysta z komunikacji miejskiej codziennie, -tramwajami i autobusami częściej podróżują kobiety (61%) niż mężczyźni (39%) -najwięcej korzystających z autobusów i tramwajów emitujących program telewizji M jest w wieku 20-29 lat (36%), głównie są to studenci i osoby pracujące -80% respondentów dostrzegło te nośniki, z czego: - 62 % badanych jest ogólnie z nich zadowolonych - 78% dobrze oceniło jakość obrazu na ekranach - ponad połowa podróżnych (52%) często ogląda program telewizji M - 46% uznało program telewizji M za atrakcyjny, zaś 33% w podobnym tonie wypowiedziało się o atrakcyjności reklam Przeprowadzone zostały również badania dotyczące oglądalności telewizji M jako konkurencyjnej w porównaniu z innymi mediami, a mianowicie: -dzienna oglądalność telewizji M - 157 tys. pasażerów (źródło OBOP) -Gazeta Wyborcza Łódź - nakład 35 tys.(sprzedaż nieujawniona) -Gazeta Dziennik Łódzki - sprzedaż ok. 38 tys. w województwie łódzkim (źródło - ZKDP) -Radia RMF słucha w Łodzi maksymalnie 125 tys słuchaczy dziennie (źródło - SMG KRC) -maksymalna oglądalność TVP Łódź - 81 tys. widzów dziennie (źródło - TVP Łódź) -oglądalność telewizji TOYA to 123 tys. widzów dziennie (źródło - EXPERT-MONITOR) W lipcu 2009 r. wydany został tekst ujednolicony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Łodzi na podstawie uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. Jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. W ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ prowadzi szereg działań edukacyjno - informacyjnych. Jednym z nich jest emisja spotów promujących programy selektywnej zbiórki odpadów, mająca na celu: -propagowanie segregowania odpadów w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców Łodzi -propagowanie zachowań ekologicznych -uświadamianie dzieciom i młodzieży szkolnej ich udziału w wysegregowaniu odpadów, które będą poddane recyklingowi. -wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Łodzi -poprawa efektywności ekonomicznej selektywnej zbiórki odpadów -poprawa czystości frakcji zbieranych selektywnie -wzrost intensywności wykorzystania przez mieszkańców miasta worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów u źródła -wzmocnienie świadomości korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów u źródła: ekonomicznych i ekologicznych - zwiększenie liczby gospodarstw domowych prawidłowo segregujących odpady Do emisji przygotowane są następujące spoty: - Na tropie CD (program zbiórki niepotrzebnych płyt CD i DVD) - Wiosenne porządki - Zadbaj o naturę stosuj kompost -Zbieramy świetlówki -Strona internetowa www.czystemiasto.uml.lodz.pl - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Sprzątanie Świata - Zakręcone Miesiące (programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych) - Akcja Liść - Przeterminowane leki - Posprzątaj! To nie jest kupa roboty Zgodnie z art.44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • NOVAMEDIA INNOVISION Sp. z o.o., ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.


Łódź: Emisja spotów w Telewizji M promujących program realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej


Numer ogłoszenia: 119754 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95426 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Emisja spotów w Telewizji M promujących program realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie kampanii reklamowej poprzez emisje 20 sekundowych spotów promujących programy realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Spoty emitowane są na nośnikach reklamowych umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi. Umieszczone są one w 50 autobusach i 12 tramwajach a każdy spot emitowany jest dziennie w każdym pojeździe 48 razy. Do emisji przygotowane są następujące spoty: - Na tropie CD (program zbiórki niepotrzebnych płyt CD i DVD) - Wiosenne porządki -Zadbaj o naturę stosuj kompost - Zbieramy świetlówki - Strona internetowa www.czystemiasto.uml.lodz.pl - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Sprzątanie Świata - Zakręcone Miesiące (programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych) - Akcja Liść - Przeterminowane leki - Posprzątaj! To nie jest kupa roboty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.10.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NOVAMEDIA INNOVISION Sp. z o.o., ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47880,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50922,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50922,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50922,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art.66 i art. 67, ust.1 pkt 1, lit..a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma NOVAMEDIA INNOVISION Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem marki Telewizja M i zlecenie usługi emisji spotów możliwe jest tylko tej firmie. Rozmieszczenie nośników reklamowych Telewizji M w pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi (50 autobusów i 12 tramwajów) oparte jest na długoterminowej umowie z MPK Sp. z o.o. Firma jest wyłącznym właścicielem praw odnośnie instalowanych w pojazdach komunikacji miejskiej ekranów LCD 20,1 cala oraz 17 cala. Każdy spot emitowany jest w ramówce trwającej 30 minut, tak więc dziennie stanowi to liczbę 48 razy. Ta forma elektronicznego medium jest bardzo dostępnym środkiem przekazu docierającym do bardzo dużej rzeszy mieszkańców. Czas emisji poszczególnych spotów jest dostosowany do terminów programów realizowanych przez wydział. Emitowane spoty mają większą siłę przekazu niż stałe ekspozycje typu bilboard ponieważ jest to obraz ruchomy, przemawiający do odbiorców. Odbiorcami są mieszkańcy Łodzi, którzy są grupą docelową, a emisja spotów w pojazdach komunikacji publicznej zapewnia dotarcie do szerokiej grupy mieszkańców, niezależnie od wieku i wykształcenia. W 2010 na podstawie przeprowadzonych 500 wywiadów z pasażerami linii tramwajowych i autobusowych, w których zainstalowane są nośniki reklamowe telewizji M sporządzony został Raport z badania TNS OBOP. Wynika z niego, że: - w przeciętnym tygodniu w Łodzi tramwajami i autobusami z zainstalowanymi ekranami telewizyjnymi emitującymi program telewizji M podróżuje 1 098 tyś. pasażerów, z czego: - od poniedziałku do piątku - 891 tys. pasażerów - w weekend - 207 tys. pasażerów - w skali miesiąca łączna liczba podróżnych z dostępem do telewizji M oszacowana została na poziomie 4 milionów 747 tys. pasażerów, - najczęstszym celem podróży jest dojazd do domu (33%), - blisko2/3 badanych (63%) korzysta z komunikacji miejskiej codziennie, - tramwajami i autobusami częściej podróżują kobiety (61%) niż mężczyźni (39%) - najwięcej korzystających z autobusów i tramwajów emitujących program telewizji M jest w wieku 20-29 lat (36%), głównie są to studenci i osoby pracujące - 80% respondentów dostrzegło te nośniki, z czego: - 62 % badanych jest ogólnie z nich zadowolonych - 78% dobrze oceniło jakość obrazu na ekranach - ponad połowa podróżnych (52%) często ogląda program telewizji M - 46% uznało program telewizji M za atrakcyjny, zaś 33% w podobnym tonie wypowiedziało się o atrakcyjności reklam Przeprowadzone zostały również badania dotyczące oglądalności telewizji M jako konkurencyjnej w porównaniu z innymi mediami, a mianowicie: - dzienna oglądalność telewizji M - 157 tys. pasażerów (źródło OBOP) - Gazeta Wyborcza Łódź - nakład 35 tys.(sprzedaż nieujawniona) - Gazeta Dziennik Łódzki - sprzedaż ok. 38 tys. w województwie łódzkim (źródło - ZKDP) - Radia RMF słucha w Łodzi maksymalnie 125 tys słuchaczy dziennie (źródło - SMG KRC) - maksymalna oglądalność TVP Łódź - 81 tys. widzów dziennie (źródło - TVP Łódź) - oglądalność telewizji TOYA to 123 tys. widzów dziennie (źródło - EXPERT-MONITOR) W lipcu 2009 r. wydany został tekst ujednolicony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Łodzi na podstawie uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. Jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. W ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ prowadzi szereg działań edukacyjno - informacyjnych. Jednym z nich jest emisja spotów promujących programy selektywnej zbiórki odpadów, mająca na celu: - propagowanie segregowania odpadów w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców Łodzi - propagowanie zachowań ekologicznych - uświadamianie dzieciom i młodzieży szkolnej ich udziału w wysegregowaniu odpadów, które będą poddane recyklingowi. - wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Łodzi - poprawa efektywności ekonomicznej selektywnej zbiórki odpadów - poprawa czystości frakcji zbieranych selektywnie - wzrost intensywności wykorzystania przez mieszkańców miasta worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów u źródła - wzmocnienie świadomości korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów u źródła: ekonomicznych i ekologicznych - zwiększenie liczby gospodarstw domowych prawidłowo segregujących odpady Do emisji przygotowane są następujące spoty: - Na tropie CD (program zbiórki niepotrzebnych płyt CD i DVD) - Wiosenne porządki - Zadbaj o naturę stosuj kompost - Zbieramy świetlówki - Strona internetowa www.czystemiasto.uml.lodz.pl - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Sprzątanie Świata - Zakręcone Miesiące (programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych) - Akcja Liść - Przeterminowane leki - Posprzątaj! To nie jest kupa roboty. Zgodnie z art.44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9542620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Emisja spotów w Telewizji M promujących program realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej NOVAMEDIA INNOVISION Sp. z o.o.
ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
2012-04-16 50 922,00