Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
ND Nr dokumentu 95517-2014
PD Data publikacji 21/03/2014
OJ Dz.U. S 57
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 18/03/2014
DT Termin 29/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/03/2014    S57    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2014/S 057-095517

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Barbara Korczak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465803
E-mail: b.korczak@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Beata Jaśko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465815
E-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – granica województwa – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 984, województwo małopolskie, powiat tarnowski,gmina Lisia Góra
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie :- inwentaryzacji stanu istniejącego DW969 i DW 968, - wielowariantowej koncepcji, - przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i Raportu ooś ( Jeśli będzie wymagany), - uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,- opracowanie programu funkcjonalnego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71241000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 2 000,00 zł
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3.Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w sekcji III dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w pkt II „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”
4.Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika,do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP złożyć następujące dokumenty:
1.1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:
1.1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
1.1.2.Wykaz usług-zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.3 Wykaz osób - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.4 Oświadczenie - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.5 Pisemne zobowiązanie – zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3.W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
1.4.Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1.2.
1.4.1.1.zamiast dokumentów określonych w pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2.zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2.5 i 1.2.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2.Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w pkt 1.4.1.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
2.Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1.Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4.Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt I. 2 oraz pkt II. 1.1.5. , musi zostać złożone w oryginale.
2.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
należy przedłożyć:
1.W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ Wykaz usług.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa
w Wykazie usług są:1)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;2)w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
-Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
-Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:
- minimum jeden projekt koncepcyjny lub budowlany budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy drogi min. klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,-minimum jeden raport oddziaływania na środowisko oraz uzyskał minimum jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równorzędnej dla drogi o długości powyżej 1 km, opracowanie - minimum jeden program funkcjonalno-użytkowy budowy drogi klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom
Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 100 000,00 zł
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- minimum jednym projektantem w zakresie dróg kołowych, legitymującym się wykonaniem w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednego opracowania koncepcji lub projektu budowlanego budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy dróg co najmniej klasy G lub wyżej, lub dróg odpowiadających tym klasom,
- minimum jednym projektantem branży mostowej legitymującymi się wykonaniem w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednej koncepcji lub projektu budowlanego budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu mostowego o długości całkowitej min. 50 m,
- minimum jednym pracownikiem , który wykonał co najmniej jeden raport o oddziaływaniu na środowisko.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-29/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 6,75 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.4.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.4.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.5.2015r. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie zostało zgłoszone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.3.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
ND Nr dokumentu 110953-2014
PD Data publikacji 02/04/2014
OJ Dz.U. S 65
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/03/2014
DT Termin 30/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

02/04/2014    S65    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2014/S 065-110953

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.3.2014, 2014/S 57-095517)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71241000

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:

- minimum jeden projekt koncepcyjny lub budowlany budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy drogi min. klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,-minimum jeden raport oddziaływania na środowisko oraz uzyskał minimum jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równorzędnej dla drogi o długości powyżej 1 km, opracowanie - minimum jeden program funkcjonalno-użytkowy budowy drogi klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 100 000,00 zł

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- minimum jednym projektantem w zakresie dróg kołowych, legitymującym się wykonaniem w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednego opracowania koncepcji lub projektu budowlanego budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy dróg co najmniej klasy G lub wyżej, lub dróg odpowiadających tym klasom,

- minimum jednym projektantem branży mostowej legitymującymi się wykonaniem w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednej koncepcji lub projektu budowlanego budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu mostowego o długości całkowitej min. 50 m,

- minimum jednym pracownikiem , który wykonał co najmniej jeden raport o oddziaływaniu na środowisko.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.04.2014 (09:30)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

— wykonał minimum dwa projekty koncepcyjne lub budowlane budowy, lub rozbudowy, lub

przebudowy drogi min. klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,

— wykonał minimum trzy raporty oddziaływania na środowisko

— uzyskał minimum trzy ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równorzędne dla drogi o długości powyżej 1 km,

— opracował minimum jeden program funkcjonalno-użytkowy budowy drogi klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 100 000,00 PLN.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

— minimum dwoma projektantami w zakresie dróg kołowych, każdy z nich wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jedno opracowanie koncepcji lub jeden projekt budowlany budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy drogi co najmniej klasy G lub wyżej, lub drogi odpowiadającej tym klasom,

— minimum jednym projektantem branży mostowej , który wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jedną koncepcję lub jeden projekt budowlany budowy, lub przebudowy, lub rozbudowy obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 50 m,

— minimum jednym pracownikiem , który wykonał co najmniej dwa raporty o oddziaływaniu na środowisko w tym min. jeden dla drogi klasy G lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.04.2014 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
ND Nr dokumentu 127873-2014
PD Data publikacji 15/04/2014
OJ Dz.U. S 74
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 10/04/2014
DT Termin 05/05/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

15/04/2014    S74    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2014/S 074-127873

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.3.2014, 2014/S 57-095517)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71241000

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.04.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.04.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.05.2014 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

05.05.2014 (12:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
ND Nr dokumentu 215881-2014
PD Data publikacji 27/06/2014
OJ Dz.U. S 121
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 25/06/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

27/06/2014    S121    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2014/S 121-215881

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
"Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – granica województwa – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 984, województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Lisia Góra.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie :- inwentaryzacji stanu istniejącego DW969 i DW 968, - wielowariantowej koncepcji, - przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i Raportu ooś ( Jeśli będzie wymagany), - uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,- opracowanie programu funkcjonalnego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71241000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 207 870 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-29/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 57-095517 z dnia 21.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – granica województwa – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
Polska
E-mail: biuro@promost.pl
Tel.: +49 178579155
Faks: +49 178579155

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 162 601,63 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 207 870 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich nr MRPO.09.03.00-12-008/14.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urzad Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2011 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 907 z późn. zm) - Dział VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2. Odwołanie.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urzad Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.6.2014

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9551720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – granica województwa – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2014-06-16 207 870,00