Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna


Numer ogłoszenia: 95913 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna w 2013 i 2014 od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Charakterystyka Gminy 1.Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 29.05.2013r.- 7903 osób. 2.Szacowana liczba gospodarstw od których będą odbierane odpady - 1982 gospodarstwa. 3.Miejscowości wchodzące w skład Gminy Jabłonna: Chmiel Drugi, Chmiel Pierwszy, Chmiel Kolonia, Czerniejów, Czerniejów Kolonia, Jabłonna Druga, Jabłonna- Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi, Piotrków Pierwszy, Piotrków Kolonia, Skrzynice Drugie, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Kolonia, Tuszów, Wierciszów, Wolnica. 4.Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów dla mieszkańców zapewnia Gmina. Do obowiązków Wykonawcy należy: 5.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 litrów z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu. Pierwsze komplety w ilości 4 szt. worków na każdą nieruchomość należy dostarczyć właścicielom do 30 czerwca 2013r. 6.Odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych lub sprzed posesji (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów: a)odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach, b)odpady zbierane selektywnie w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc. 7.Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 6 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wszystkie samochody winny być wyposażone w nadajniki GPS. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu korzystanie z aplikacji umożliwiającej identyfikacje ruchu samochodów. 8.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne należy odbierać jednego dnia. 9.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt.8) z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu usuwania odpadów komunalnych i uzyskania jego akceptacji ze strony Zamawiającego oraz poinformowania o terminach odbioru odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości do dnia 30 czerwca 2013 r. Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. 10.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 110 litrów, 120 litrów lub 240 litrów i innych występujących na terenie gminy, oraz worków 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (min. 60 mikrometra) przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 11.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 12.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków. 13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych ) informacji o niezgodnym z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w REGULAMINEM lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją oraz dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. 14.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. 15.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.: a) prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości /gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc, b) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) - i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale , którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 16.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15 ppkt b Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 17.Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku (jeżeli w czasie obowiązywania umowy zostanie uruchomiona instalacja RIPOK w Bełżycach, dopuszcza się możliwość skierowania odpadów do instalacji w Bełżycach). 18.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego. 19.System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 20.Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 21.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: -ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, -ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, -Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2013 r.), -uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy): a)aktualnego zezwolenia na zbieranie i transportowanie odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,) b)aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, c)spełniają warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: -Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ ), -Zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna, -Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Ocena spełniania warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy): a)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b)co najmniej dwoma pojazdami przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca (wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku nie dysponowania wymaganymi zasobami przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie spełniania warunku.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ ). Ocena spełniania warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymienione w rozdziale 9 pkt. 1 i 2 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pokój nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna,23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, Sekretariat-pokój nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna


Numer ogłoszenia: 127317 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95913 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna w 2013 i 2014 od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Charakterystyka Gminy 1.Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 29.05.2013r.- 7903 osób. 2.Szacowana liczba gospodarstw od których będą odbierane odpady - 1982 gospodarstwa. 3.Miejscowości wchodzące w skład Gminy Jabłonna: Chmiel Drugi, Chmiel Pierwszy, Chmiel Kolonia, Czerniejów, Czerniejów Kolonia, Jabłonna Druga, Jabłonna- Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi, Piotrków Pierwszy, Piotrków Kolonia, Skrzynice Drugie, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Kolonia, Tuszów, Wierciszów, Wolnica. 4.Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów dla mieszkańców zapewnia Gmina. Do obowiązków Wykonawcy należy: 5.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 litrów z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu. Pierwsze komplety w ilości 4 szt. worków na każdą nieruchomość należy dostarczyć właścicielom do 30 czerwca 2013r. 6.Odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych lub sprzed posesji (w zależności od miejsca udostępnienia odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości) następujących frakcji odpadów: a)odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach, b)odpady zbierane selektywnie w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne także z nieruchomości trudniej dostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z tych miejsc. 7.Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 6 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wszystkie samochody winny być wyposażone w nadajniki GPS. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu korzystanie z aplikacji umożliwiającej identyfikacje ruchu samochodów. 8.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz selektywnie zebrane) jeden raz w miesiącu. Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne należy odbierać jednego dnia. 9.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach zgodnie z Harmonogramem usuwania odpadów komunalnych (zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt.8) z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu usuwania odpadów komunalnych i uzyskania jego akceptacji ze strony Zamawiającego oraz poinformowania o terminach odbioru odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości do dnia 30 czerwca 2013 r. Zamawiający przewiduje możliwość odebrania odpadów w terminie innym niż wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu wyłącznie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, śniegu, roztopy) uniemożliwiające dojazd do miejsca odbioru odpadów. 10.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 110 litrów, 120 litrów lub 240 litrów i innych występujących na terenie gminy, oraz worków 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (min. 60 mikrometra) przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 11.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (dotyczy każdego roku, w którym świadczy usługi) w odniesieniu do masy odebranych odpadów z terenu Gminy Jabłonna poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 12.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążących na właścicielu nieruchomości obowiązków w zakresie segregowania odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach - zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA i złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera pochodzące od niego odpady jako zmieszane. Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników i worków. 13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, maksymalnie do 3 dni roboczych ) informacji o niezgodnym z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JABŁONNA gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub przekazywaniu odpadów niezgodnie z deklaracją w zakresie selektywnego zbierania. Informacja powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z w/w REGULAMINEM lub z deklaracją, dane pracowników, którzy stwierdzili fakty niezgodne z REGULAMINEM utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna lub z deklaracją oraz dokładną datę i godzinę stwierdzenia tych faktów. Wykonawca powinien udokumentować stwierdzone nieprawidłowości, np. poprzez wykonanie zdjęć, zapisów filmowych lub audiowizualnych, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację miejsca i daty. 14.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. 15.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.: a) prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu zestawienia nieruchomości /gospodarstw domowych, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, z podaniem ilości zebranych poszczególnych rodzajów odpadów. Zestawienia miesięczne zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do wystawienia miesięcznej faktury VAT, po wykonaniu usług za dany miesiąc, b) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) - i przekazywania ich Wójtowi Gminy Jabłonna w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale , którego dotyczy wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 16.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15 ppkt b Wójt Gminy Jabłonna może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 17.Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku (jeżeli w czasie obowiązywania umowy zostanie uruchomiona instalacja RIPOK w Bełżycach, dopuszcza się możliwość skierowania odpadów do instalacji w Bełżycach). 18.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji np. nieodebranie odpadów zgodnie z Harmonogramem, nie pozostawienie worków w przeciągu 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego. 19.System nie obejmuje odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 20.Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 21.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: -ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, -ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, -Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2013 r.), -uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 315740,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  340848,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  340848,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  418760,28


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9591320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 385 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pokój nr 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna EKO-KRAS Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie
2013-06-28 340 848,00