Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu9658-2017
PDData publikacji11/01/2017
OJDz.U. S7
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/01/2017
DTTermin21/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

11/01/2017    S7    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 007-009658

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) – od skrzyżowania z DK 79 w m. Zabierzów do skrzyżowania z DP 2121K w m. Balice.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-99/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej wzdłuż DW 774 oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233000
45111000
45112000
45233290
45221000
45221113
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka Velo Rudawa, województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów, miejscowość: Zabierzów, Balice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej wzdłuż DW 774 oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego obejmuje m. in. wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej w pasie terenu wzdłuż DW 774, budowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez DK79 i DW 774 w miejscach istniejących przejść dla pieszych, montaż barier ochronnych i barieroporęczy, wykonanie umocnienia skarp, zabezpieczenie oraz przebudowę uzbrojenia terenu, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich, zabezpieczenie oraz przebudowę ogrodzeń, budowę i przebudowę zjazdów, oraz wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z Koncepcją Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu) – od DK 79 do ul. Krakowskiej) i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN polegającą na budowie lub rozbudowie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej, albo wykonał co najmniej dwie roboty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID lub innej decyzji równoważnej;

2) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi odpowiadającej tej klasie albo robót polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN polegającą na budowie lub rozbudowie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej, albo wykonał co najmniej dwie roboty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID lub innej decyzji równoważnej;

2) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi odpowiadającej tej klasie albo robót polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ;

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – po. 220

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

9. Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 10 %

3) Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) Doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu206951-2017
PDData publikacji01/06/2017
OJDz.U. S104
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

01/06/2017    S104    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 104-206951

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) – od skrzyżowania z DK 79 w m. Zabierzów do skrzyżowania z DP 2121K w m. Balice.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-99/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej wzdłuż DW 774 oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 898 933.90 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45233000
45111000
45112000
45233290
45221000
45221113
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka Velo Rudawa, województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów, miejscowość: Zabierzów, Balice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej wzdłuż DW 774 oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego obejmuje m. in. wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej w pasie terenu wzdłuż DW 774, budowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez DK79 i DW 774 w miejscach istniejących przejść dla pieszych, montaż barier ochronnych i barieroporęczy, wykonanie umocnienia skarp, zabezpieczenie oraz przebudowę uzbrojenia terenu, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich, zabezpieczenie oraz przebudowę ogrodzeń, budowę i przebudowę zjazdów, oraz wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z Koncepcją Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu) – od DK 79 do ul. Krakowskiej) i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący

zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 007-009658
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZDW-DN-4-271-99/16

Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) – od skrzyżowania z DK 79 w m. Zabierzów do skrzyżowania z DP 2121K w m. Balice.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
55-040
Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 898 993.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 925 886.39 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Całość prac za wyjątkiem robót bitumicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej zawarte są w cz. VIII SIWZ oraz przepisach działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2017

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 965820171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-99/16
Data publikacji zamówienia: 2017-01-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) – od skrzyżowania z DK 79 w m. Zabierzów do skrzyżowania z DP 2121K w m. Balice. Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-05-19 2 925 886,00