Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913.


Numer ogłoszenia: 9727 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: - zimowe utrzymanie dróg, - naprawy nawierzchni jezdni, - naprawy oznakowania pionowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  I. INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako Zarząd Drogi jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego utrzymania (letniego i zimowego) dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego. Na terenie tego powiatu zlokalizowane są dwie drogi tj. DW 910 dł. 7,2 km oraz 913 dł. 15,6 km. Łączna długość dróg to 22,8 km. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1856/371/IV/2014 z dnia 7 października 2014 r. drogi te utrzymywane są w II-gim standardzie zimowego utrzymania dróg tj. min. jezdnia powinna być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. W drodze przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłaniany jest wykonawca realizujący zadania wynikające z prowadzenia bieżącego utrzymania dróg w określonym w umowie przedziale czasu. Ostatnia taka umowa o numerze WD/P/110909/1/1 została zawarta w dniu 20 grudnia 2011 r. i przewidywała prowadzenie bieżącego utrzymania dróg w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 roku. II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA Celem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/w drogach należy zapewnić ich odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawców. Należy również przewidzieć wykonanie robót związanych z miejscowym uzupełnianiem ubytków mogących pojawić się w nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) uszkodzonego oznakowania pionowego celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. III. ZAKRES ROBÓT Miesiące luty, marzec to okres roku w którym wstępują największe opady śniegu i marznącego deszczu powodujące gołoledź oraz śliskość na drogach. W okresie tym występują również nagłe, nieprzewidziane zmiany pogody, powodujące zmienne warunki panujące na drogach, będące czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników dróg. W związku z powyższym zaprzestanie prowadzenia bieżącego utrzymania dróg w tym okresie skutkować będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na powyższe jako zakres przedmiotu zamówienia ustala się prowadzenie zimowego bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego tj.: 1. prowadzenie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich polegać będzie na utrzymaniu pasa drogowego zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawców oraz czyszczeniu dróg po przeprowadzonej Akcji Zimowej z użyciem sprzętu mechanicznego i ręcznego; 2. prowadzenie bieżącego utrzymania dróg polegać będzie na wykonywaniu niezbędnych robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) oznakowania pionowego. IV. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI Zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie poszczególnych powiatów, jako zadania wieloletnie ujęte są w ramach przedsięwzięcia WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) pn. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez Zarząd Drogi. W związku z zakończeniem umowy nr WD/P/110909/1/1 z dnia 20 grudnia 2011 r. na bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego oraz brakiem możliwości zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat w roku 2014 (brak zabezpieczenia środków finansowych w WPF na lata 2014-2020), w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego została zawarta umowa jako zamówienie uzupełniające na okres od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 roku do wysokości posiadanych środków finansowych w WPF 2014-2020. Wielkość tych środków to kwota ok. 250 tys. zł. i jest ona średnią z lat ubiegłych, jakie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ponosił w związku z prowadzeniem bieżącego zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego w m-cu styczniu. W związku z informacją dotyczącą projektu budżetu na rok 2015 (19 listopada 2014 r.) i opracowaniem projektu planu finansowego przez tut. Zarząd (8 grudnia 2014 r.), zgodnie z Art. 240 ustawy o finansach publicznych, do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, ale tylko na rok, którego on dotyczy. W związku z powyższym, w miesiącu styczniu 2015 roku tut. Zarząd uzyskał zdolność finansowania zadań bieżącego utrzymania dróg. Natomiast w ustawie o finansach publicznych nie ma delegacji dla zaciągania zobowiązań w oparciu o projekt WPF, tylko w oparciu o Uchwałę WPF dotyczącą lat 2015 2025. W dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę WPF Województwa Śląskiego na lata 2015 2025. W związku z powyższym tut. Zarząd przystąpi do wszczęcia procedury przetargowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie będzińskim na okres 3 lat tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. w myśl art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym koniecznym staje się prowadzenie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w miesiącach lutym i marcu 2015 r. (do czasu wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego). Wartość w/w robót wynosi 344.609,74 zł (netto). Z uwagi na powyższe oraz ograniczenia czasowe, jedynym rozwiązaniem w chwili obecnej staje się udzielnie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67.1. pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913.


Numer ogłoszenia: 14603 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 9727 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: - zimowe utrzymanie dróg, - naprawy nawierzchni jezdni, - naprawy oznakowania pionowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 344609,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  281114,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  281114,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  281114,83


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  I. INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako Zarząd Drogi jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego utrzymania (letniego i zimowego) dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego. Na terenie tego powiatu zlokalizowane są dwie drogi tj. DW 910 dł. 7,2 km oraz 913 dł. 15,6 km. Łączna długość dróg to 22,8 km. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1856/371/IV/2014 z dnia 7 października 2014 r. drogi te utrzymywane są w II-gim standardzie zimowego utrzymania dróg tj. min. jezdnia powinna być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. W drodze przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłaniany jest wykonawca realizujący zadania wynikające z prowadzenia bieżącego utrzymania dróg w określonym w umowie przedziale czasu. Ostatnia taka umowa o numerze WD/P/110909/1/1 została zawarta w dniu 20 grudnia 2011 r. i przewidywała prowadzenie bieżącego utrzymania dróg w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 roku. II. OGÓLNA CHARAKTERYSYTYKA ZADANIA Celem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/w drogach należy zapewnić ich odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawców. Należy również przewidzieć wykonanie robót związanych z miejscowym uzupełnianiem ubytków mogących pojawić się w nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) uszkodzonego oznakowania pionowego celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. III. ZAKRES ROBÓT Miesiące luty, marzec to okres roku w którym wstępują największe opady śniegu i marznącego deszczu powodujące gołoledź oraz śliskość na drogach. W okresie tym występują również nagłe, nieprzewidziane zmiany pogody, powodujące zmienne warunki panujące na drogach, będące czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników dróg. W związku z powyższym zaprzestanie prowadzenia bieżącego utrzymania dróg w tym okresie skutkować będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na powyższe jako zakres przedmiotu zamówienia ustala się prowadzenie zimowego bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego tj.: 1. prowadzenie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich polegać będzie na utrzymaniu pasa drogowego zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawców oraz czyszczeniu dróg po przeprowadzonej Akcji Zimowej z użyciem sprzętu mechanicznego i ręcznego; 2. prowadzenie bieżącego utrzymania dróg polegać będzie na wykonywaniu niezbędnych robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) oznakowania pionowego. IV. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI Zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie poszczególnych powiatów, jako zadania wieloletnie ujęte są w ramach przedsięwzięcia WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) pn. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez Zarząd Drogi. W związku z zakończeniem umowy nr WD/P/110909/1/1/ z dnia 20 grudnia 2011 r. na bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego oraz brakiem możliwości zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat w roku 2014 (brak zabezpieczenia środków finansowych w WPF na lata 2014 - 2020), w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego została zawarta umowa jako zamówienie uzupełniające na okres od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 roku do wysokości posiadanych środków finansowych w WPF 2014 - 2020. Wielkość tych środków to kwota ok. 250 tys. zł. i jest ona średnią z lat ubiegłych, jakie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ponosił w związku z prowadzeniem bieżącego zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu będzińskiego w miesiącu styczniu. W związku z informacją dotyczącą projektu budżetu na rok 2015 (19 listopada 2014 r.) i opracowaniem projektu planu finansowego przez tut. Zarząd (8 grudnia 2014 r.), zgodnie z Art. 240 ustawy o finansach publicznych, do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, ale tylko na rok, którego on dotyczy. W związku z powyższym, w miesiącu styczniu 2015 roku tut. Zarząd uzyskał zdolność finansowania zadań bieżącego utrzymania dróg. Natomiast w ustawie o finansach publicznych nie ma delegacji dla zaciągania zobowiązań w oparciu o projekt WPF, tylko w oparciu o Uchwałę WPF dotyczącą lat 2015-2025. W dniu 19 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę WPF Województwa Śląskiego na lata 2015-2015. W związku z powyższym tut. Zarząd przystąpi do wszczęcia procedury przetargowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie będzińskim na okres 3 lat tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. W myśl art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym koniecznym staje się prowadzenie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w miesiącach lutym i marcu 2015 r. (do czasu wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego). Wartość w/w robót wynosi 344609,74 zł (netto). Z uwagi na powyższe oraz ograniczenia czasowe, jedynym rozwiązaniem w chwili obecnej staje się udzielnie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67.1. pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 972720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-01-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 R. DO 31 MARCA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI J WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2015-02-03 281 114,00