Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy


Numer ogłoszenia: 97350 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy. Zakres projektowanych prac remontowych budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy obejmuje: -wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych gr. 14cm styropianem EPS 70040 z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, -wymiana pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej, - wykonanie izolacji cieplnej stropodachu gr 18 cm z warstwy styropianu EPS 100038 laminowanego papą, -wymiana pozostałej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV, drzwi wejściowe na aluminiowe z profilu ciepłego, -wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, -remont instalacji odgromowej, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic z płyt styropianu ekspandowanego EPX-P200 gr. 12cm, -modernizacja instalacji c.o. z zastosowaniem termo zaworów grzejnikowych, na pionach zamontowanie równoważnych zaworów pod pionowych..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.10.00-4, 45.26.26.40-9, 45.31.11.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.11.30.00-2, 45.31.10.00-0, 45.44.21.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Czerniejów na cele społeczno-kulturalne, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2015 r godz. 10.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie ,nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 , pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówień publicznych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dwóch robót budowlanych lub prac remontowo-budowlanych, które swoim zakresem obejmowały: roboty ogólnobudowlane (tj. wykonanie robót termoizolacyjnych, stolarki okiennej, pokryć dachowych, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) o łącznej wartości brutto co najmniej 120 000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2 i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko robót budowlanych, które potwierdzają spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 1.2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 1.5, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba , że za nieudostępnienie zasobów nie ponosił winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV ppkt 2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 97584 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
97350 - 2015 data 28.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Czerniejów na cele społeczno-kulturalne, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2015 r godz. 10.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie ,nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 , pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówień publicznych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2015 r godz. 10.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie ,nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 , pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówień publicznych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..


Numer ogłoszenia: 101102 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
97350 - 2015 data 28.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  najniższa cena.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Okres gwarancji - 5.
Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9735020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 107 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45113000-2 Roboty na placu budowy
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie