Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 99025-2016
PD Data publikacji 24/03/2016
OJ Dz.U. S 59
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 23/03/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 04/05/2016
DT Termin 04/05/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/03/2016    S59    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 059-099025

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”– nr postępowania 037/16.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie, droga wojewódzka nr 719.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej (Część III SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (przebudowa magistrali wodociągowej)Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45231300, 45231400, 45223000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 357 499,56 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium.
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
854 880 PLN słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i zero groszy.
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.
8.2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone są w Części V SIWZ w punkcie 2.2.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oddzielnych faktur za roboty wykonywane na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A..
5. Rozliczenie odbędzie się fakturami miesięcznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez właściwego Zamawiającego protokołów częściowego odbioru za każdy miesiąc oraz fakturami końcowymi wystawionymi po zakończeniu całości robót i dokonaniu odbioru końcowego Zamówienia. W przypadku protokołów częściowego odbioru robót wynagrodzenie obliczane będzie procentowym wskaźnikiem zaawansowania każdego z elementów robót w stosunku do wartości podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez właściwego Zamawiającego.
7. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
12.2. Pełnomocnictwo oraz dowody o których mowa w pkt 11.13 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3,4,5,6,7,8,9 składa każdy z wykonawców zaś oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty, o których mowa w pkt. 11 ppkt 10,11,12 i 13 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż
20 000 000 PLN brutto każda oraz co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie (modernizacji), rozbudowie lub budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:
— Kierownikiem Budowy posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*),
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda;
— Kierownikiem robót drogowych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*),
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,
— Kierownikiem robót energetycznych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót energetycznych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót energetycznych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda,
— Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*),
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót telekomunikacyjnych przy wykonaniu 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda,
— Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych posiadającym:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*),
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych przy wykonywaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda,
— Geodetą posiadającym:
uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji,
— 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,
*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres rękojmi. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
037/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.5.2016 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.5.2016 - 10:30

Miejscowość:

warszawa, ul. Mazowiecka 14 p. 208

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. na podstawie porozumienia.
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 %. wartości zamówienia podstawowego.
3. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 31.8.2017
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni–
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi
się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 4587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2016
TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 130500-2016
PD Data publikacji 16/04/2016
OJ Dz.U. S 75
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/04/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 11/05/2016
DT Termin 11/05/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL12

16/04/2016    S75    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 075-130500

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.3.2016, 2016/S 059-099025)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45231300, 45231400, 45223000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż

20 000 000 PLN brutto każda oraz co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie (modernizacji), rozbudowie lub budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:

— Kierownikiem Budowy posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda;

— Kierownikiem robót drogowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót drogowych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,

— Kierownikiem robót energetycznych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót energetycznych przy wykonaniu 2 robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót energetycznych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda,

— Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót telekomunikacyjnych przy wykonaniu 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda,

— Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych przy wykonywaniu dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda,

— Geodetą posiadającym:

uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji,

— 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,

*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

4.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.5.2016 (10:30)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania

warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż

15 000 000 PLN brutto każda oraz co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na przebudowie

(modernizacji), rozbudowie lub budowie sieci

wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie

mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia, tj. min:Kierownikiem Budowy posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy wykonaniu dwóch

robót budowlanych polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 15 000 000 PLN brutto każda;

— Kierownikiem robót drogowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy wykonaniu dwóch

robót budowlanych polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót

drogowych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto

każda,

— Kierownikiem robót energetycznych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót energetycznych przy wykonaniu

dwóch robót budowlanych polegających na

przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości

robót energetycznych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN

brutto każda,Kierownikiem robót telekomunikacyjnych

posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót telekomunikacyjnych przy wykonaniu

jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót

telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN

brutto każda,

— Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych i

gazowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych

przy wykonywaniu dwóch robót budowlanych

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto

każda,

— Geodetą posiadającym:

uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary

realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa

inwestycji,

— 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia

kontraktu posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co

najmniej dwóch robót budowlanych polegających na

przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości

nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,

*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących

przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek

podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt.

3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących

wskazanych robót określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów,

sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów

przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z

tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych

podmiotów w wykonaniu zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

11.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2016 (10:30)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 156843-2016
PD Data publikacji 07/05/2016
OJ Dz.U. S 89
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 04/05/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 24/05/2016
DT Termin 24/05/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL12

07/05/2016    S89    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 089-156843

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, Polska. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.3.2016, 2016/S 059-099025)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45231300, 45231400, 45223000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

11.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2016 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

24.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.5.2016 (11:00)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 177005-2016
PD Data publikacji 25/05/2016
OJ Dz.U. S 99
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/05/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/06/2016
DT Termin 14/06/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL12

25/05/2016    S99    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 099-177005

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, Polska. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.3.2016, 2016/S 059-099025)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45231300, 45231400, 45223000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania

warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż

15 000 000 PLN brutto każda oraz co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na przebudowie

(modernizacji), rozbudowie lub budowie sieci

wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie

mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia, tj. min:Kierownikiem Budowy posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy wykonaniu dwóch

robót budowlanych polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej

niż 15 000 000 PLN brutto każda;

— Kierownikiem robót drogowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy wykonaniu dwóch

robót budowlanych polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót

drogowych nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto

każda,

— Kierownikiem robót energetycznych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót energetycznych przy wykonaniu

dwóch robót budowlanych polegających na

przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości

robót energetycznych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN

brutto każda,Kierownikiem robót telekomunikacyjnych

posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót telekomunikacyjnych przy wykonaniu

jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót

telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 1 000 000 PLN

brutto każda,

— Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych i

gazowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/

kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych

przy wykonywaniu dwóch robót budowlanych

polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto

każda,

— Geodetą posiadającym:

uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary

realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa

inwestycji,

— 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia

kontraktu posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co

najmniej dwóch robót budowlanych polegających na

przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości

nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda,

*) wydane na podstawie obecnie obowiązujących

przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

10. wykaz robót budowlanych spełniających warunek

podany przez zamawiającego w SIWZ część I pkt.

3.4., wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących

wskazanych robót określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

11. wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

12. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów,

sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów

przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z

tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych

podmiotów w wykonaniu zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego; Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

24.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.5.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.5.2016 (11:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Wykonawcy, którzy spełniają

warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i

doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim

potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania

zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny

spełniania

warunków:

Zamawiający uzna za spełnione

warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy

wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu

lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia

działalności jest krótszy w tym

okresie, co najmniej

dwie roboty budowlane polegające

na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o

wartości nie mniejszej

niż

15 000 000 PLN brutto każda oraz

co najmniej

dwie roboty budowlane polegające

na przebudowie

(modernizacji), rozbudowie lub

budowie sieci

wodociągowej lub kanalizacyjnej o

wartości nie

mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto

każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do

wykonania

Zamówienia, tj. min: Kierownikiem

Budowy posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy

wykonaniu 2

robót budowlanych polegających na

przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o

wartości nie mniejszej

niż 15 000 000 PLN brutto każda;

— Kierownikiem robót drogowych

posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

drogowej bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót drogowych przy

wykonaniu dwóch

robót budowlanych polegających na

przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o

wartości robót

drogowych nie mniejszej niż 15 000

000 PLN brutto

każda,

— Kierownikiem robót energetycznych

posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie

sieci elektroenergetycznych bez

ograniczeń*,

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót energetycznych

przy wykonaniu

dwóch robót budowlanych

polegających na

przebudowie, rozbudowie lub

budowie drogi o wartości

robót energetycznych nie mniejszej

niż 1 000 000 PLN

brutto każda; Kierownikiem robót

telekomunikacyjnych

posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

telekomunikacyjnej

w zakresie telekomunikacji

przewodowej wraz z

infrastrukturą telekomunikacyjną bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót

telekomunikacyjnych przy wykonaniu

jednej roboty budowlanej polegającej

na przebudowie,

rozbudowie lub budowie drogi o

wartości robót

telekomunikacyjnych nie mniejszej

niż 1 000 000 PLN

brutto każda,

— Kierownikiem robót wodnokanalizacyjnych posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót wodnokanalizacyjnych

przy wykonywaniu dwóch robót

budowlanych

polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót wodnokanalizacyjnych nie

mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto

każda,

— Kierownikiem robót gazowych posiadającym:

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez

ograniczeń*),

doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy/

kierownika robót gazowych

przy wykonywaniu 2 robót

budowlanych

polegających na przebudowie,

rozbudowie lub budowie

drogi o wartości robót gazowych nie

mniejszej niż 500 000 PLN brutto

każda,

— Geodetą posiadającym:

uprawnienia w zakresie: geodezyjne

pomiary

realizacyjne i inwentaryzacyjne,

geodezyjna obsługa

inwestycji,

— 1 osobą odpowiedzialną za

prowadzenie rozliczenia

kontraktu posiadającą

doświadczenie w rozliczeniu co

najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na

przebudowie, rozbudowie lub

budowie drogi o wartości

nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto

każda,

*) wydane na podstawie obecnie

obowiązujących

przepisów prawa lub odpowiadające

im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących

przepisów prawa, wystarczające do

realizacji

przedmiotu zamówienia.

uwaga – Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji poszczególnych kierowników robót pod warunkiem spełnienia poszczególnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie

wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

10. wykaz robót budowlanych

spełniających warunek

podany przez zamawiającego w

SIWZ część I pkt.

3.4., wykonanych w okresie ostatnich

5 lat

przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem

dowodów dotyczących

wskazanych robót określających, czy

roboty te zostały

wykonane w sposób należyty, oraz

wskazujących

czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

11. wykaz osób, które będą

uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z

informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi

osobami;

12. oświadczenia, że osoby, które

będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane

uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na

wiedzy i

doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych

innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego

łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w

takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do

realizacji zamówienia, ze

wskazaniem zakresu

dostępnych wykonawcy zasobów

tych podmiotów,

sposobu wykorzystania zasobów

tych podmiotów

przez wykonawcę przy wykonywaniu

zamówienia,

charakteru stosunku jaki będzie

łączył wykonawcę z

tymi podmiotami oraz zakresu i

okresu udziału tych

podmiotów w wykonaniu

zamówienia;

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego; Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

14.6.2016 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.6.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.6.2016 (11:00)


TITytułPolska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNr dokumentu313836-2016
PDData publikacji10/09/2016
OJDz.U. S175
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucjiR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/09/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OCPierwotny kod CPV45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RCKod NUTSPL12
IAAdres internetowy (URL)www.mzdw.pl

10/09/2016    S175    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 175-313836

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 169-303449)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej.

Numer referencyjny: 037/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej (Część III SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (przebudowa magistrali wodociągowej)Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 169-303449

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 116 024.92 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 496 543.80 PLN

Powinno być:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 116 024.92 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 663 856.75 PLN.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNr dokumentu303449-2016
PDData publikacji02/09/2016
OJDz.U. S169
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucjiR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/08/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OCPierwotny kod CPV45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RCKod NUTSPL12
IAAdres internetowy (URL)www.mzdw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

02/09/2016    S169    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 169-303449

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej.

Numer referencyjny: 037/16
II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej (Część III SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (przebudowa magistrali wodociągowej)Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 663 856.75 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45231400
45223000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, droga wojewódzka nr 719.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej (Część III SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (przebudowa magistrali wodociągowej)Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. na podstawie porozumienia.

2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 %. wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 059-099025
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/08/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
Pruszków
05-800
Polska
Kod NUTS: PL12
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 116 024.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 496 543.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. na podstawie porozumienia.

2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 %. wartości zamówienia podstawowego.

3. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 31.8.2017.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni–

jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2016

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9902520161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 854880 ZŁ
Szacowana wartość* 28 496 000 PLN  -  42 744 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 04/05/2016
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie d STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. MAZOWIECKIE
2016-08-04 20 496 543,00