Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, UŁOŻENIE GEOSIATKI, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA, UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC16 I ŚCIERALNEJ SMA11, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I KAMIENNYCH, WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ MONTAŻ PODSTAW STUDNI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130515/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2013 R. NA: PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. SKOCZOWSKĄ I UL. WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ NIERODZIM.


Numer ogłoszenia: 99567 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, UŁOŻENIE GEOSIATKI, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA, UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC16 I ŚCIERALNEJ SMA11, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I KAMIENNYCH, WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ MONTAŻ PODSTAW STUDNI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130515/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2013 R. NA: PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. SKOCZOWSKĄ I UL. WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ NIERODZIM..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty będą obejmować swym zakresem rozbiórkę i frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie geosiatki, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy wiążącej AC16 i ścieralnej SMA11, ułożenie krawężników betonowych i kamiennych, wykonanie wykopów oraz montaż podstaw studni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.23.31.29-9, 45.11.25.00-0, 45.23.60.00-0, 45.22.00.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: A). W trakcie rozbiórek warstw bitumicznych jezdni lewej i prawej na odcinku w km 0+010 do 0+065 stwierdzono, że istniejąca całkowita grubość warstw bitumicznych wynosi średnio 45 cm dla jezdni prawej i 50 cm dla jezdni lewej. W przedmiarach na roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji drogi wojewódzkiej, Projektant przyjął 24 cm grubości warstw bitumicznych (4 cm warstwy ścieralnej do sfrezowania + 20 cm niższych warstw do rozbiórki), co nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W związku z powyższym, na odcinku robót od km 0+010 do 0+065 po sfrezowaniu górnych warstw bitumicznych i rozbiórce zgodnie z wcześniejszym założeniem warstwy bitumicznej gr. 20cm, wyniknęła konieczność rozebrania kolejnych 278 m3 warstw bitumicznych, co w przeliczeniu na kontraktową rozbiórkę warstw bitumicznych na grubość 20 cm tworzy powierzchnię 1 386 m2 do rozbiórki. Projektant oznajmił, że na etapie opracowywania przedmiarów nie miał o tym informacji, ponieważ na przedmiotowym odcinku nie miał wykonanego odwiertu z rozpoznaniem istniejących warstw konstrukcji. B). Na etapie projektowania zakładano wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm na części powierzchni chodnika. Po wykonaniu korytowania pod górną warstwę podbudowy o gr. 15 cm okazało się, że niemożliwe będzie osiągnięcie wymaganych parametrów na warstwie bez dodatkowej warstwy na całej długości chodnika. Przyczyną tego było nieoczekiwane występowanie gruntów słabonośnych co potwierdziły badania płytą dynamiczną. Wobec powyższego należy wykonać dodatkową warstwę podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm na powierzchni 270,00 m2. C). Na etapie projektowania w roku 2010 przewidziano na początku wlotu ul. Skoczowskiej wykonanie frezowania profilującego i wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Na prośbę Inwestora zweryfikowano stan istniejący nawierzchni ul. Skoczowskiej, która od tego czasu uległa pogorszeniu pod względem wizualnym, pojawiły się dodatkowe nierówności poprzeczne i podłużne. Na podstawie odwiertu wykonanego na przełomie lutego i marca 2014 stwierdzono, iż poniżej 5 cm warstwa bitumiczna ulega kruszeniu. W trakcie robót potwierdziło się to wystąpieniem pęknięć i wyrw podczas frezowania i dlatego należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na około 10 cm i ułożyć nie przewidzianą wcześniej warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 0/20 gr. 6 cm na powierzchni 100,00 m2. D). Zgodnie z przekazaną do ZDW Katowice dokumentacją przedmiarową pozycja została przedstawiona w tabeli LP 126 przedmiarowej jako Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej - na łukach. Były to krawężniki ustawiane na łukach niezależnie od zliczonych w pozycji LP 125 krawężników na odcinkach prostych. Na etapie opracowywania kosztorysu inwestorskiego pojawiła się nieścisłość i pozycja 126 została przedstawiona jako dodatek za układanie krawężników na łukach w ramach zliczonych wszystkich krawężników w pozycji 125 co poskutkowało brakiem wyceny 386 m krawężników na łukach. To samo nastąpiło przy krawężnikach kamiennych z brakiem wyceny 5 krawężników na łukach. E). Po wykonaniu koryta robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów) stwierdzono nienośne podłoże oraz brak osiągnięcia wymaganej nośności na projektowanym wzmocnieniu podłoża. Przebadano laboratoryjnie rodzaj gruntu podłoża i okazało się, że jest to glina pylasta, próchnicza zalegająca na dalszą głębokość średnio 60 cm. Grunt ten jest gruntem organicznym i wysadzi nowym, który należy usunąć spod warstw konstrukcyjnych jezdni. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia warstwy wzmacniającej o 60 cm miąższości kruszywa dla nowej konstrukcji jezdni zlokalizowanej w dawnym pasie rozdziału o powierzchni 519,00 m2. F). W dokumentacji zakładano wykonanie tylko 7 podstaw studni w miejscach gdzie dokumentacja geotechniczna wskazywała grunty słabonośne. Jednak warunki gruntowe, w obrębie wykonywania wszystkich studni były niekorzystne. Wykonane badania płytą dynamiczną wykazały obecność gruntów słabonośnych i wymusiły wykonanie podstaw dla wszystkich studni - tj. dodatkowo dla 14-stu studni. G). Należy wykonać nową warstwę wiążącą na powierzchni 1 990,00 m2 i ścieralną o powierzchni 1 906,00 m2 na całej szerokości jezdni lewej i prawej w km od 0+065 do 0+210. Wg projektu na tym odcinku zaprojektowano poszerzenie jezdni prawej i lewoskręt na jezdni lewej z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych tylko na poszerzeniu jezdni i lewoskręcie. Rozwiązanie to powoduje styk technologiczny w warstwie ścieralnej nawierzchni pomiędzy nową projektowaną, a istniejącą konstrukcją nawierzchni. Ten styk technologiczny jest miejscem, w którym najszybciej podczas użytkowania będzie następować degradacja warstwy ścieralnej w czasie. Ponadto wykonanie warstw bitumicznych na szerokości 1 m (co ma miejsce na jezdni prawej), uniemożliwia użycie rozściełacza. Wykonanie warstw bitumicznych na poszerzeniu jezdni prawej wymagałoby pracy ręcznej z użyciem grabi i zgarniaków lub szablona, co nie gwarantuje uzyskania wymaganej jakości robót pod względem równości i zagęszczenia (brak wstępnego zagęszczenia, szybkie stygnięcie masy mineralno-bitumicznej). Dlatego też należy ujednolicić warstwę ścieralną z warstwą wiążącą na całej szerokości jezdni i wykonanie tych warstw mechanicznie z użyciem rozściełacza. Roboty te skutkują również koniecznością dodatkowego frezowania nawierzchni jezdni w ilości 390,8 m3 co w przeliczeniu na frezowanie głębokości 12 cm daje powierzchnię 3 257,00 m2. Z uwagi na dużą zmienność podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, należy w miejscach pełnej wymiany konstrukcji zabudować w podłożu georuszt wzmacniający (na powierzchni 2 912,00m2) co zapewni wzmocnienie podłoża, zwiększenie nośności i równomierną pracę konstrukcji jezdni. W dniu 18.03.2014 r. Konsultant i Wykonawca dokonali rozpoznania grubości warstw bitumicznych w obszarze jezdni przeznaczonym do pełnej wymiany konstrukcji. Stwierdzono że grubości tych warstw wynosiły dla jezdni prawej w kierunku do Wisły od 23 do 59 cm. Na jezdni lewej grubość warstw wynosiła do 56 cm. Zwiększoną gr. warstw stwierdzono również przy rozbiórkach ul. Skoczowskiej. W przedmiarach na roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji drogi wojewódzkiej, Projektant przyjął 24 cm grubości warstw bitumicznych (4 cm warstwy ścieralnej do sfrezowania + 20 cm niższych warstw do rozbiórki), co nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W związku z powyższym, na odcinku robót od km -0+175 do 0+010 jezdni prawej (kierunek na Wisłę), od km 0+000 do 0+010 jezdni lewej i na ul. Skoczowskiej po sfrezowaniu górnych warstw bitumicznych i rozbiórce zgodnie z wcześniejszym założeniem warstwy bitumicznej gr. 20 cm, wyniknęła konieczność rozebrania kolejnych 20 cm grubości warstw bitumicznych na powierzchni 1 674 (j. prawa -0+175 do 0+010) + 928 (ul. Skoczowska) + 73 (j. lewa 0+000 do 0+010) = 2 675,00 m2. Projektant oznajmił, że na etapie opracowywania przedmiarów nie miał o tym informacji, ponieważ na przedmiotowym odcinku nie miał wykonanego odwiertu z rozpoznaniem istniejących warstw konstrukcji. W km -0+216 do -0+040 jezdni lewej (kierunek na Skoczów) na styku poszerzenia konstrukcji nawierzchni z istniejącą konstrukcją nawierzchni należy w warstwach bitumicznych ułożyć geosiatkę o powierzchni 176,00 m2 tak jak zaprojektowano to w km 0+065 do 0+198 konstrukcji jezdni prawej, oraz należy równo przyciąć krawędź istniejącej podbudowy z masy mineralno-bitumicznej. H). W związku z napotkaniem nienośnego podłoża w korycie robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów), wykonano kontrolne wykopy w obszarze pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni w km 0+010 do 0+065 jezdni prawej. Stwierdzono że istniejące podłoże jest takie same jak w korycie robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów), tzn. rodzaj gruntu podłoża to glina pylasta próchnicza zalegająca na dalszą głębokość średnio 60 cm. Grunt ten jest gruntem organicznym i wysadzinowym, który należy usunąć spod warstw konstrukcyjnych jezdni. Na gruncie tym nie można osiągnąć wymaganej nośności i zagęszczenia na projektowanym wzmocnieniu podłoża. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia warstwy wzmacniającej o 60 cm na powierzchni 475,00 m2 miąższości kruszywa dla nowej konstrukcji jezdni zlokalizowanej w lokalizacji jak wyżej. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, ich wartość nie przekracza 50% wartości zrealizowanego zamówienia, a wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz jest warunkiem dokończenia i wykonania zakresu wynikającego z zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, UŁOŻENIE GEOSIATKI, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA, UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC16 I ŚCIERALNEJ SMA11, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I KAMIENNYCH, WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ MONTAŻ PODSTAW STUDNI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130515/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2013 R. NA: PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. SKOCZOWSKĄ I UL. WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ NIERODZIM


Numer ogłoszenia: 106135 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 99567 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, UŁOŻENIE GEOSIATKI, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA, UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC16 I ŚCIERALNEJ SMA11, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I KAMIENNYCH, WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ MONTAŻ PODSTAW STUDNI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130515/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2013 R. NA: PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. SKOCZOWSKĄ I UL. WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ NIERODZIM.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty będą obejmować swym zakresem rozbiórkę i frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie geosiatki, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy wiążącej AC16 i ścieralnej SMA11, ułożenie krawężników betonowych i kamiennych, wykonanie wykopów oraz montaż podstaw studni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.23.31.29-9, 45.11.25.00-0, 45.23.60.00-0, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424879,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  522602,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  522602,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  522602,15


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: A). W trakcie rozbiórek warstw bitumicznych jezdni lewej i prawej na odcinku w km 0+010 do 0+065 stwierdzono, że istniejąca całkowita grubość warstw bitumicznych wynosi średnio 45 cm dla jezdni prawej i 50 cm dla jezdni lewej. W przedmiarach na roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji drogi wojewódzkiej, Projektant przyjął 24 cm grubości warstw bitumicznych (4 cm warstwy ścieralnej do sfrezowania + 20 cm niższych warstw do rozbiórki), co nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W związku z powyższym, na odcinku robót od km 0+010 do 0+065 po sfrezowaniu górnych warstw bitumicznych i rozbiórce zgodnie z wcześniejszym założeniem warstwy bitumicznej gr. 20cm, wyniknęła konieczność rozebrania kolejnych 278 m3 warstw bitumicznych, co w przeliczeniu na kontraktową rozbiórkę warstw bitumicznych na grubość 20 cm tworzy powierzchnię 1 386 m2 do rozbiórki. Projektant oznajmił, że na etapie opracowywania przedmiarów nie miał o tym informacji, ponieważ na przedmiotowym odcinku nie miał wykonanego odwiertu z rozpoznaniem istniejących warstw konstrukcji. B). Na etapie projektowania zakładano wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm na części powierzchni chodnika. Po wykonaniu korytowania pod górną warstwę podbudowy o gr. 15 cm okazało się, że niemożliwe będzie osiągnięcie wymaganych parametrów na warstwie bez dodatkowej warstwy na całej długości chodnika. Przyczyną tego było nieoczekiwane występowanie gruntów słabonośnych co potwierdziły badania płytą dynamiczną. Wobec powyższego należy wykonać dodatkową warstwę podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm na powierzchni 270,00 m2. C). Na etapie projektowania w roku 2010 przewidziano na początku wlotu ul. Skoczowskiej wykonanie frezowania profilującego i wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Na prośbę Inwestora zweryfikowano stan istniejący nawierzchni ul. Skoczowskiej, która od tego czasu uległa pogorszeniu pod względem wizualnym, pojawiły się dodatkowe nierówności poprzeczne i podłużne. Na podstawie odwiertu wykonanego na przełomie lutego i marca 2014 stwierdzono, iż poniżej 5 cm warstwa bitumiczna ulega kruszeniu. W trakcie robót potwierdziło się to wystąpieniem pęknięć i wyrw podczas frezowania i dlatego należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na około 10 cm i ułożyć nie przewidzianą wcześniej warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 0/20 gr. 6 cm na powierzchni 100,00 m2. D). Zgodnie z przekazaną do ZDW Katowice dokumentacją przedmiarową pozycja została przedstawiona w tabeli LP 126 przedmiarowej jako Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej - na łukach. Były to krawężniki ustawiane na łukach niezależnie od zliczonych w pozycji LP 125 krawężników na odcinkach prostych. Na etapie opracowywania kosztorysu inwestorskiego pojawiła się nieścisłość i pozycja 126 została przedstawiona jako dodatek za układanie krawężników na łukach w ramach zliczonych wszystkich krawężników w pozycji 125 co poskutkowało brakiem wyceny 386 m krawężników na łukach. To samo nastąpiło przy krawężnikach kamiennych z brakiem wyceny 5 krawężników na łukach. E). Po wykonaniu koryta robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów) stwierdzono nienośne podłoże oraz brak osiągnięcia wymaganej nośności na projektowanym wzmocnieniu podłoża. Przebadano laboratoryjnie rodzaj gruntu podłoża i okazało się, że jest to glina pylasta, próchnicza zalegająca na dalszą głębokość średnio 60 cm. Grunt ten jest gruntem organicznym i wysadzi nowym, który należy usunąć spod warstw konstrukcyjnych jezdni. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia warstwy wzmacniającej o 60 cm miąższości kruszywa dla nowej konstrukcji jezdni zlokalizowanej w dawnym pasie rozdziału o powierzchni 519,00 m2. F). W dokumentacji zakładano wykonanie tylko 7 podstaw studni w miejscach gdzie dokumentacja geotechniczna wskazywała grunty słabonośne. Jednak warunki gruntowe, w obrębie wykonywania wszystkich studni były niekorzystne. Wykonane badania płytą dynamiczną wykazały obecność gruntów słabonośnych i wymusiły wykonanie podstaw dla wszystkich studni - tj. dodatkowo dla 14-stu studni. G). Należy wykonać nową warstwę wiążącą na powierzchni 1 990,00 m2 i ścieralną o powierzchni 1 906,00 m2 na całej szerokości jezdni lewej i prawej w km od 0+065 do 0+210. Wg projektu na tym odcinku zaprojektowano poszerzenie jezdni prawej i lewoskręt na jezdni lewej z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych tylko na poszerzeniu jezdni i lewoskręcie. Rozwiązanie to powoduje styk technologiczny w warstwie ścieralnej nawierzchni pomiędzy nową projektowaną, a istniejącą konstrukcją nawierzchni. Ten styk technologiczny jest miejscem, w którym najszybciej podczas użytkowania będzie następować degradacja warstwy ścieralnej w czasie. Ponadto wykonanie warstw bitumicznych na szerokości 1 m (co ma miejsce na jezdni prawej), uniemożliwia użycie rozściełacza. Wykonanie warstw bitumicznych na poszerzeniu jezdni prawej wymagałoby pracy ręcznej z użyciem grabi i zgarniaków lub szablona, co nie gwarantuje uzyskania wymaganej jakości robót pod względem równości i zagęszczenia (brak wstępnego zagęszczenia, szybkie stygnięcie masy mineralno-bitumicznej). Dlatego też należy ujednolicić warstwę ścieralną z warstwą wiążącą na całej szerokości jezdni i wykonanie tych warstw mechanicznie z użyciem rozściełacza. Roboty te skutkują również koniecznością dodatkowego frezowania nawierzchni jezdni w ilości 390,8 m3 co w przeliczeniu na frezowanie głębokości 12 cm daje powierzchnię 3 257,00 m2. Z uwagi na dużą zmienność podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, należy w miejscach pełnej wymiany konstrukcji zabudować w podłożu georuszt wzmacniający (na powierzchni 2 912,00m2) co zapewni wzmocnienie podłoża, zwiększenie nośności i równomierną pracę konstrukcji jezdni. W dniu 18.03.2014 r. Konsultant i Wykonawca dokonali rozpoznania grubości warstw bitumicznych w obszarze jezdni przeznaczonym do pełnej wymiany konstrukcji. Stwierdzono że grubości tych warstw wynosiły dla jezdni prawej w kierunku do Wisły od 23 do 59 cm. Na jezdni lewej grubość warstw wynosiła do 56 cm. Zwiększoną gr. warstw stwierdzono również przy rozbiórkach ul. Skoczowskiej. W przedmiarach na roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji drogi wojewódzkiej, Projektant przyjął 24 cm grubości warstw bitumicznych (4 cm warstwy ścieralnej do sfrezowania + 20 cm niższych warstw do rozbiórki), co nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. W związku z powyższym, na odcinku robót od km -0+175 do 0+010 jezdni prawej (kierunek na Wisłę), od km 0+000 do 0+010 jezdni lewej i na ul. Skoczowskiej po sfrezowaniu górnych warstw bitumicznych i rozbiórce zgodnie z wcześniejszym założeniem warstwy bitumicznej gr. 20 cm, wyniknęła konieczność rozebrania kolejnych 20 cm grubości warstw bitumicznych na powierzchni 1 674 (j. prawa -0+175 do 0+010) + 928 (ul. Skoczowska) + 73 (j. lewa 0+000 do 0+010) = 2 675,00 m2. Projektant oznajmił, że na etapie opracowywania przedmiarów nie miał o tym informacji, ponieważ na przedmiotowym odcinku nie miał wykonanego odwiertu z rozpoznaniem istniejących warstw konstrukcji. W km -0+216 do -0+040 jezdni lewej (kierunek na Skoczów) na styku poszerzenia konstrukcji nawierzchni z istniejącą konstrukcją nawierzchni należy w warstwach bitumicznych ułożyć geosiatkę o powierzchni 176,00 m2 tak jak zaprojektowano to w km 0+065 do 0+198 konstrukcji jezdni prawej, oraz należy równo przyciąć krawędź istniejącej podbudowy z masy mineralno-bitumicznej. H). W związku z napotkaniem nienośnego podłoża w korycie robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów), wykonano kontrolne wykopy w obszarze pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni w km 0+010 do 0+065 jezdni prawej. Stwierdzono że istniejące podłoże jest takie same jak w korycie robót ziemnych dla konstrukcji nawierzchni na lewoskręcie jezdni lewej (kierunek Skoczów), tzn. rodzaj gruntu podłoża to glina pylasta próchnicza zalegająca na dalszą głębokość średnio 60 cm. Grunt ten jest gruntem organicznym i wysadzinowym, który należy usunąć spod warstw konstrukcyjnych jezdni. Na gruncie tym nie można osiągnąć wymaganej nośności i zagęszczenia na projektowanym wzmocnieniu podłoża. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia warstwy wzmacniającej o 60 cm na powierzchni 475,00 m2 miąższości kruszywa dla nowej konstrukcji jezdni zlokalizowanej w lokalizacji jak wyżej. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, ich wartość nie przekracza 50% wartości zrealizowanego zamówienia, a wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz jest warunkiem dokończenia i wykonania zakresu wynikającego z zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9956720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112500-0 Usuwanie gleby
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45236000-0 Wyrównywanie terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, UŁOŻENIE GEOSIATKI, WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA, UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC16 I ŚCIERALNEJ SMA11, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH I KAMIENNYCH, WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ M PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O.
ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
2014-05-16 522 602,00