Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4046520100 Data Udzielenia: 2010-02-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30231300-0 Monitory ekranowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30232150-0 Drukarki atramentowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
zakup i dostawa sprzętu komputerowego Maxto Spółka Jawna Marcin Staniewski Tomasz Wojewoda 31-421 Kraków, ul. Reduta 5
Kraków
78 400,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-02-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
302133008
302313000
302131006
302321500
302321108
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
78 400,00 zł
Minimalna złożona oferta:
78 400,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
78 400,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
79 610,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Tychy: zakup i dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 40465 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup i dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup i dostawa sprzętu komputerowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.50-0, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maxto Spółka Jawna Marcin Staniewski Tomasz Wojewoda 31-421 Kraków, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81967,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78400


 • Oferta z najniższą ceną:
  78400
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79610


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art. 70 pzp tryb ten może być stosowany gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzecz lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia publicznego nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Rzeczy powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku dostępne. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas, posiadają również powtarzalne parametry jakościowe. Sprzęt komputerowy jest dobrem powszechnym i jego zakup jest możliwy na obszarze całego kraju. Sprzedaż jest prowadzona zarówno w formie hurtowej jak i detalicznej, a parametry techniczne sprzętu wskazuje kupujący.