Wynik przetargu

Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
tel: 85 665 45 51
fax: 85 665 46 42
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500304488-N-2018 Data Udzielenia: 2018-12-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie asysty technicznej na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat. ATMOTERM S.A.
Opole
700 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-09
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
72000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
700 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
700 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
700 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
700 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 26827 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500304488-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.
Województwo Podlaskie : Świadczenie asysty technicznej na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Podlaskie , Krajowy numer identyfikacyjny 050658404, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1, 15-888   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 45 51, e-mail zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, faks 85 665 46 42.
Adres strony internetowej (url): https://przetargi.wrotapodlasia.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie asysty technicznej na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BZP.272.38.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie asysty technicznej na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
72000000-5


Dodatkowe kody CPV:
72250000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
561260.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łangowskiego 4
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
700000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 700000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 700000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb zamówienia z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie asysty technicznej na posiadany przez zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zainstalowany w pamięci komputerów stanowisk pracy używanych przez zamawiającego na potrzeby zadań realizowanych w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wsparcie techniczne i asysta dla systemu dotyczy następujących modułów i aplikacji:  SOZAT autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Ekopłatnik – autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  UDiK – autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz dla pracowników parków krajobrazowych z terenu Województwa Podlaskiego.  f7 – autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zgodnie z oświadczeniem z 15 listopada 2018 r. złożonym przez wykonawcę, spółka ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu: 1) jest wyłącznym właścicielem kodów źródłowych informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego usprawnieniu kontrolo wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia się z tych opłat, użytkowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zasadzie niewyłącznej, bezterminowej licencji, dostarczonej w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 z dnia 26 maja 2017 r.; 2) posiada wyłączne prawa autorskie do ww. systemu, w tym struktury bazy danych. Informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wykorzystywany przez pracowników UMWP jest specjalistycznym programem ewidencyjno - opłatowym, zawierającym unikatowe elementy funkcjonalne wykonywane przez autora systemu w trakcie kolejnych rozszerzeń systemu. Zmiany w przepisach wymuszają uaktualnianie posiadanej wersji oprogramowania - poprzez wprowadzanie poprawek w kodzie programów oraz dostarczanie poprawionych wersji.W związku z tym konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy technicznej z zakresu architektury systemu i budowy aplikacji. System składa się z szeregu aplikacji powiązanych ze sobą funkcjonalnie i technologicznie. Obecnie w Urzędzie eksploatowane są następujące składniki systemu: SOZAT, Ekopłatnik, UDiK i f7. Wszystkie elementy składowe systemu ewidencyjno – opłatowego na potrzeby UMWP w Białymstoku zostały wykonane przez ATMOTERM S.A. i tylko ten podmiot jest wyłącznym właścicielem kodów źródłowych i posiada wyłączne prawa autorskie do ww. systemu, w tym do struktury bazy danych. W związku z powołanymi okolicznościami tylko ATMOTERM S.A. mógł świadczyć usługę asysty technicznej przedmiotowego programu, ponieważ tylko ten podmiot ma możliwość ingerencji w strukturę systemu, strukturę baz danych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych