Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 18515520150 Data Udzielenia: 2015-12-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1250,00 do km 2+083,85 - roboty budowlane uzupełniające Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin, woj. lubelskie
124 193,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-12-16
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
452332009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
124 194,00 zł
Minimalna złożona oferta:
124 194,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
124 194,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
124 194,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Jabłonna: Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1250,00 do km 2+083,85 - roboty budowlane uzupełniające


Numer ogłoszenia: 185155 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1250,00 do km 2+083,85 - roboty budowlane uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 2+083,85 do km 1+050,00. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku 215,15mb ( od km 2+083,85 do km 2+300,00).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114532,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124193,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  124193,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124193,59


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający udzielił zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono dnia 04.09.2015r., a możliwość udzielenia zamówień uzupełniających była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym i w SIWZ. Zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego.