Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Dąbie
Adres: Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl
tel: 063 2710073 w. 112
fax: 632 710 086
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510038635-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Dąbie Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.zo.o.
Kalisz
297 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
297 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
297 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
297 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
297 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23770 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510038635-N-2019 z dnia 28-02-2019 r.
Gmina Dąbie: Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Dąbie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbie, Krajowy numer identyfikacyjny 31101907100000, ul. Plac Mickiewicza  1, 62-660  Dąbie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2710073 w. 112, e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl, faks 632 710 086.
Adres strony internetowej (url): http://dabie.nowoczesnagmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Dąbie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IOK.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie Gminy Dąbie, poprzez zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych oraz wykonywanie prac konserwacyjno - eksploatacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci, usuwanie awarii w sterowaniu oświetleniem i okresowe kontrole stanu oświetlenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232110-4


Dodatkowe kody CPV:
50232110-4, 09313333-5, 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
241463.41

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71 A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
297000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- PZP (Dz. U. 2018 poz. 1986), zgodnie z art.66 ww. ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Obowiązkiem gminy jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Znajdująca się na terenie gminy Dąbie infrastruktura oświetleniowa jest własnością firmy Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. z siedziba w Kaliszu. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi jest ww. spółka, ponieważ tylko ona dysponuje urządzeniami technicznymi, które mogą służyć do tego celu.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych