Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500255426-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kobyłczyce – Mokrzesz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
850 008,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45233220
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
850 009,00 zł
Minimalna złożona oferta:
850 009,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
850 009,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
972 783,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 16504 KB
Ogłoszenie nr 500255426-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.
Gmina Mstów: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kobyłczyce – Mokrzesz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622202

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kobyłczyce – Mokrzesz

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.1.11.2018.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi na odcinku od drogi powiatowej nr 1040 S relacji Małusy Wielkie – Żuraw do drogi nr 1039 S relacji Mokrzesz – Żuraw – Zalesice o długości 1285mb i szerokości 3,5m

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
650579.90

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: larix.biuro@matrixpc.pl
Adres pocztowy: ul. Klonowa 11
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
850008.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 850008.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 972783.11
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.