Wynik przetargu

Adres: Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@stadionslaski.pl
tel: +48(32)4797000
fax: -
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 18676120150 Data Udzielenia: 2015-12-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
377 671,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-12-18
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
377 672,00 zł
Minimalna złożona oferta:
377 672,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
377 672,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
377 672,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Dostawa energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 186761 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 348 27 90, faks 32 348 27 95.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 511319,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  377671,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  377671,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  377671,50


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W chwili obecnej układ pomiarowy pośredni zainstalowany na obiekcie nie jest dostosowany do zasad TPA zmiany sprzedawcy. Co oznacza, że nie jest przystosowany do zakupu na wolnym runku. Zaprojektowany nowy układ pomiarowy umożliwi zmianę sprzedawcy dopiero wtedy, gdy zostanie zainstalowany i odebrany. Z tego powodu z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dotychczasowy dostawca energii elektrycznej jest jedynym, z którym Zamawiający może zawrzeć ważną umowę na dostawę energii elektrycznej. Zachodzi zatem przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych