Wynik przetargu

Adres: Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: anna.zalewska02@zus.pl, iwona.maszkowska@zus.pl
tel: 89 521 24 52; 89 521 24 77,
fax: 895 350 228
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500290941-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy ul. 1 Maja 10. ENERGA – Operator SA
Gdańsk
427 095,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-16
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
427 095,00 zł
Minimalna złożona oferta:
427 095,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
427 095,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
427 095,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23750 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500290941-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy ul. 1 Maja 10.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 1775600370, ul. Plac Konsulatu Polskiego  4, 10-959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, e-mail anna.zalewska02@zus.pl, iwona.maszkowska@zus.pl , faks 895 350 228.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy ul. 1 Maja 10.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
230000/271/06/2018-ZAPII

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dystrybucja energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018. 755 j.t. ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, do punku poboru przy ul. 1 Maja 10 w Olsztynie, znajdującego się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego – firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
347231.76

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA – Operator SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
427095.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 427095.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 427095.07
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru: nieruchomość Oddziału ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10. Przedmiotowy obiekt podłączony jest do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) obsługiwanego przez tylko jeden podmiot, którym jest Energa Operator S.A. Przesył energii elektrycznej za pomocą sieci jest możliwy tylko przez ten podmiot. Zgodnie z treścią art.67 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2017. 1579. z późn. zm) Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Podstawą zastosowania zamówienia z wolnej ręki jest szczególny charakter danego zamówienia powodujący, że może zostać ono zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę. W sferze usług dystrybucji energii elektrycznej mamy do czynienia z tzw. monopolem naturalnym, z przyczyn technicznych zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę. W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o w/w podstawę prawną.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych