Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Jelcz-Laskowice
Adres: W.Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl
tel: 071 3817122, 3817145
fax: 7 131 817 111
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500267406-N-2018 Data Udzielenia: 2018-09-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Wrocław
741 955,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
741 956,00 zł
Minimalna złożona oferta:
741 956,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
741 956,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
741 956,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 25154 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500267406-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Gmina Jelcz-Laskowice: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jelcz-Laskowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24, 55230   Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (url): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RI.271.25.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 20 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2012.1059 ze zm.). Orientacyjna ilość opraw – 1770 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
632952.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: pl.Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 50-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
741955.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 741955.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 741955.68
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej reki  na podstawie art. 67 ust.2 pkt 1 ppkt b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jest bowiem wyłącznym właścicielem punktów świetlnych, których dotyczy przedmiot zamówienia i nie wyraża on zgody na ich wykorzystanie przez inne podmioty (w tym wybrane przez Zamawiającego), w szczególności na dokonywanie przez te podmioty czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym Wykonawcy przysługuje prawo wyłączne wynikające z prawa własności uzasadniające zastosowanie wyżej wymienionego trybu udzielenia zamówienia. UZASADNIENIE PRAWNE: Punkty świetlne stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. W takich okolicznościach istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w oparciu o dyspozycję przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p., zgodnie z którą zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Podkreślić należy, iż przywołany powyżej przepis zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Zgodnie z definicją legalną prawa własności zawartą w art. 140 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., do podstawowych uprawnień właścicielskich należy uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności rzeczy ze swojej istoty jest prawem o charakterze wyłącznym. W konsekwencji, jego ochrona może uzasadniać udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie wskazanego wyżej przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. Tauron Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu jest właścicielem części urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice, będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie wyraziło zgody na podejmowanie działań na jego własności przez podmioty trzecie. Tym samym, w zakresie urządzeń oświetleniowych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego zachodzą podstawy do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. (Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, UZP/DKD/WKZ/421/11/15/LB KNZ/4/15 dot. KZ/1398/13/DKD
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych