Wynik przetargu

Adres: ul. ul. Stefanowskiego  1/15, 90-924   Łódź, woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zp.w1@info.p.lodz.pl
tel: 42 631 22 11
fax: 42 631 27 02
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285872-N-2018 Data Udzielenia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa sprzętu komputerowego VBT PC Krystyna Wiśniewska
ul. Pronoszków 16, 30-498 Kraków, woj. małopolskie
10 580,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
30236000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 580,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 580,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 580,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 580,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500285872-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny: Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500244727

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Krajowy numer identyfikacyjny 158300000, ul. ul. Stefanowskiego  1/15, 90-924   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 631 22 11, e-mail zp.w1@info.p.lodz.pl, faks 42 631 27 02.
Adres strony internetowej (url): www.zp.p.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-29/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup sprzętu komputerowego do użytku biurowego oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30236000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8700

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VBT PC Krystyna Wiśniewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pronoszków 16
Kod pocztowy: 30-498
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10580
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10580
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10580
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67.1.4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-11/2018 cz. II) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.