Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Straż Miejska
Adres: Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. brak
Dane kontaktowe: email: sm@strazmiejska.bielsko.pl
tel: 033 82-281-14, 82-281-15
fax: 33 82 281 14 wew. 120
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285877-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej. Elmontaż Sp. z o.o.
ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec, woj.
82 574,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
45232310
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
82 575,00 zł
Minimalna złożona oferta:
82 575,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
82 575,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
82 575,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500285877-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Straż Miejska: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska, Krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. Hugona Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak, państwo Polska, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl, faks 33 82 281 14 wew. 120.
Adres strony internetowej (url): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
3400/5/ZP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kolejną kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej w ramach zamówienia powtórzonego do zamówienia nr 3400/4/ZP/2018 na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej w rejonie ulic: Karpacka, Słowackiego, Podchorążych, Cieszyńska, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45232310-8


Dodatkowe kody CPV:
51312000-2, 51110000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
67134.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Elmontaż Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@elmontaz.pl
Adres pocztowy: ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: Żywiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
82574.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82574.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82574.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia zostało przewidziane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 612609-N-2018 jako zamówienie polegające na powtórzeniu roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia objętego ogłoszeniem nr 612609-N-2018 na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej w rejonie ulic: Karpacka, Słowackiego, Podchorążych, Cieszyńska.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych