Wynik przetargu

Zamawiający:
Straż Miejska
Adres: ul. Hugona Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak
Dane kontaktowe: email: sm@strazmiejska.bielsko.pl
tel: 033 82-281-14, 82-281-15
fax: 33 82 281 14 wew. 120
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285877-N-2018 Data Udzielenia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej. Elmontaż Sp. z o.o.
ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec, woj. śląskie
82 574,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45232310
51110000
51312000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
82 575,00 zł
Minimalna złożona oferta:
82 575,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
82 575,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
82 575,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500285877-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Straż Miejska: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska, Krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. Hugona Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak, państwo Polska, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl, faks 33 82 281 14 wew. 120.
Adres strony internetowej (url): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
3400/5/ZP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kolejną kamerę w rejonie ulicy Młyńskiej w ramach zamówienia powtórzonego do zamówienia nr 3400/4/ZP/2018 na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej w rejonie ulic: Karpacka, Słowackiego, Podchorążych, Cieszyńska, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45232310-8


Dodatkowe kody CPV:
51312000-2, 51110000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
67134.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Elmontaż Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@elmontaz.pl
Adres pocztowy: ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: Żywiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
82574.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82574.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82574.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia zostało przewidziane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 612609-N-2018 jako zamówienie polegające na powtórzeniu roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia objętego ogłoszeniem nr 612609-N-2018 na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej w rejonie ulic: Karpacka, Słowackiego, Podchorążych, Cieszyńska.