Wynik przetargu

Adres: ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: administracja@podkarpackie.pl
tel: 178 501 776
fax: 178 501 701
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285884-N-2018 Data Udzielenia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Druk kalendarzy ściennych Grafmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
45 658,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
79823000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
45 659,00 zł
Minimalna złożona oferta:
45 659,00 zł
Ilość złożonych ofert:
7
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
45 659,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
85 110,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500285884-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Województwo Podkarpackie: Druk kalendarzy ściennych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 6400700-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Podkarpackie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058132400000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk kalendarzy ściennych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OR-IV.272.1.31.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wydruk kalendarzy ściennych na 2019 rok wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego tj. 1) kalendarz 13 planszowy format 680mm x 480mm – 3000 szt. 2) kalendarz 13 planszowy format 480mm x 340mm – 4000 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
65040.65

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grafmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 43
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
45658.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45658.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85110.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.