Wynik przetargu

Adres: ul. Jackowskiego  18, 60-509   Poznań, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, izabela.marek@podgik.powiat.poznan.pl
tel: 618 410 508, 61 22 69 228
fax: 618 410 629
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285899-N-2018 Data Udzielenia: 2018-11-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
48810000-9 Systemy informacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r. Systherm Info Sp. z o.o.
60-189, 60-189 Poznań, woj. Polska
10 209,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
48810000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 209,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 209,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 209,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 209,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500285899-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 301591815, ul. Jackowskiego  18, 60-509   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 508, 61 22 69 228, e-mail anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, izabela.marek@podgik.powiat.poznan.pl, faks 618 410 629.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GKG.GO.2115.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
48810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8300.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Systherm Info Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 60-189
Kod pocztowy: 60-189
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10209.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10209.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10209.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania jest autorem i właścicielem autorskich praw majątkowych posiadanego oprogramowania nie jest możliwe uzyskanie przedmiotu umowy od innego wykonawcy.