Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, izabela.marek@podgik.powiat.poznan.pl
tel: 618 410 508, 61 22 69 228
fax: 618 410 629
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500285899-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
48810000-9 Systemy informacyjne
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Systherm Info Sp. z o.o.
60-189, 60-189 Poznań , woj.
10 209,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-15
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
48810000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 209,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 209,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 209,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 209,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500285899-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 301591815, ul. Jackowskiego  18, 60-509   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 508, 61 22 69 228, e-mail anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, izabela.marek@podgik.powiat.poznan.pl, faks 618 410 629.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GKG.GO.2115.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1. - zakup licencji programu Geo-Info i.EGIB wraz z wdrożeniem i szkoleniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Część 2. – Serwis Oprogramowania GEO-INFO i.EGIB wraz z subskrycją do 31.12.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
48810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8300.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Systherm Info Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 60-189
Kod pocztowy: 60-189
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10209.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10209.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10209.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania jest autorem i właścicielem autorskich praw majątkowych posiadanego oprogramowania nie jest możliwe uzyskanie przedmiotu umowy od innego wykonawcy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych