Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Góra Kalwaria
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510085597-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
utrzymanie czystości i porządku na terenie Góry Kalwarii, Baniochy i Czerska Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Góra Kalwaria
154 800,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-31
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
90513200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
154 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
154 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
154 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
154 800,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23893 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510085597-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Gmina Góra Kalwaria: utrzymanie czystości i porządku na terenie Góry Kalwarii, Baniochy i Czerska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 13271134000000, ul. ul. 3 Maja  10, 05-530  Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

utrzymanie czystości i porządku na terenie Góry Kalwarii, Baniochy i Czerska

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZAP.271.12.2019.ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie Góry Kalwarii, Baniochy i Czerska

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90513200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
143333.33

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Antoniego 1
Kod pocztowy: 05-530
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
154800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154800.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust 12 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1-3 a ustawy Pzp może udzielić zamówienia osobie prawnej jeśli spełnione są łącznie wszystkie przesłanki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej jest spółką Gminy Góra Kalwaria. Gmina posiada 100 % udziałów w Spółce w związku z czym spełnia przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a) ustawy Pzp, polegającą na sprawowaniu kontroli nad osobą prawną, a w szczególności polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami osoby prawnej. Posiadanie przez Gminę Góra Kalwaria 100 % udziałów w Spółce implikuje również spełnienie przesłanki wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c) ustawy Pzp, dotyczącej braku bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w osobie prawnej. Ponad 90 % działalności Spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, a tym samym spełnia przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit b) ustawy Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych