Wynik przetargu

Adres: ul. Wałbrzyska, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@nina.gov.pl; Magdalena.Jakubczak@nina.gov.pl
tel: 22 380 49 00
fax: 22 380 49 01
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 11787320150 Data Udzielenia: 2015-08-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozbudowa projektowanej instalacji wentylacji oraz rozbudowa projektowanej instalacji elektrycznej w garażu podziemnym - roboty dodatkowe w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_WR_8_2015 AMP Sp. z o.o.
Warszawa
72 247,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-08-06
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
450000007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
2
Kwota oferty w PLN:
144 494,00 zł
Minimalna złożona oferta:
144 494,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
144 494,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
144 494,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Rozbudowa projektowanej instalacji wentylacji oraz rozbudowa projektowanej instalacji elektrycznej w garażu podziemnym - roboty dodatkowe w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_WR_8_2015)


Numer ogłoszenia: 117873 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa projektowanej instalacji wentylacji oraz rozbudowa projektowanej instalacji elektrycznej w garażu podziemnym - roboty dodatkowe w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_WR_8_2015).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie projektowanej instalacji wentylacji oraz rozbudowie projektowanej instalacji elektrycznej w garażu podziemnym na terenie dziedzińca pomiędzy budynkami A i C Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • A-Projekt Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118124,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144494,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  144494,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144494,25


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem zamawiający może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym garażu podziemnym Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie spowodowana jest wymogiem podniesieniem bezpieczeństwa użytkowania garażu, które nie mogło być osiągnięte na podstawie projektu, w oparciu o który realizowane jest zamówienie podstawowe. Z uwagi na charakter budynku zmiany w instalacji wentylacji uznano za wskazane i uzasadnione. Rozbudowa instalacji elektrycznej w projektowanym garażu podziemnym Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie spowodowana jest wskazaną powyżej rozbudową instalacji wentylacji. Wykonanie robót podstawowych jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych. Wskazane powyżej prace nie mogły zostać przewidziane do momentu rozpoczęcia robót objętych zamówieniem podstawowym i są niezbędne do jego prawidłowego wykonania.