Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 21652020150 Data Udzielenia: 2015-08-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (4)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
1 982,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-08-21
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 983,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 982,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 982,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 983,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. warmińsko-mazurskie
1 898,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-08-21
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 898,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 898,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 898,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 898,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 21, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
10 593,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-08-21
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 594,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 594,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 594,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 594,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
67 320,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-08-21
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
67 320,00 zł
Minimalna złożona oferta:
67 320,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
67 320,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
67 320,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.


Numer ogłoszenia: 216520 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2015 r. dotyczące ochrony lasu, pozyskanie i zrywki drewna oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 21, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10593,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10593,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  10593,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10593,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1898,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1898,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  1898,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1898,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67320,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  67320,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1982,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1982,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  1982,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1982,22


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-9/2014). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-9/2014), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2015 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Zabezpieczanie upraw siatką - ze względu na występowanie dużych szkód od zwierzyny konieczne jest zwiększenie zakresu prac związanych z zabezpieczaniem upraw siatką w celu ochrony sadzonek. Zabezpieczanie upraw siatką jest elementem planu podstawowego. Część nr 05 Leśnictwo Górale 1. Usuwanie drzewek porażonych przez opieńkę - w związku z trudnym do przewidzenia pojawieniem się w roku bieżącym drzewek porażonych przez opieńkę, konieczne jest ich wyrywanie i spalenie w celu ochrony pozostałych drzew. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 11 Leśnictwo Borek 1. Pozyskanie i zrywka drewna - po przejściu przez leśnictwo silnych wiatrów w dniu 19 lipca br. konieczne jest usunięcie szkód powstałych w drzewostanach. W wyniku wstępnego szacowania szkód nie sposób było przewidzieć pełnego zakresu prac do wykonania, w związku z powyższym konieczne jest zwiększenie rozmiaru zadania związanego z pozyskaniem i zrywką drewna, w tym usuwanie wywrotów i złomów. 2. Bieżąca naprawa dróg leśnych - w związku z wystąpieniem szkód od wiatru oraz ulewnych opadów deszczu w dniu 19.07.2015 r., oraz prowadzenia intensywnych prac związanych z pozyskaniem drewna w celu usunięcia szkód od wiatru w drzewostanach, konieczny jest remont dróg, w celu zapewnienia ich przejezdności. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. szkód. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Niszczenie zadarnienia - z uwagi na przelegiwanie powierzchni, wystąpiło silne zadarnienie, uniemożliwiające uzyskanie odnowienia, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie oprysku. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można był przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.