Wynik przetargu

Adres: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: beata.skora@zus.pl
tel: 713 606 000
fax: 713 606 497
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510158039-N-2019 Data Udzielenia: 2019-07-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Celmar sp. z o.o.
Bytom
270 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-07-28
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
77310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
270 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
270 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
270 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
270 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23988 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510158039-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu: Przebudowa terenów zielonych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 w zakresie wykonania instalacji nawodnienia oraz zagospodarowania terenów zielonych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 17756002600000, ul. ul. Pretficza  11, 50-930  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 606 000, e-mail beata.skora@zus.pl, faks 713 606 497.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa terenów zielonych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 w zakresie wykonania instalacji nawodnienia oraz zagospodarowania terenów zielonych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
470000/271/8/2019-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenów zielonych obiegających elewację zewnętrzną budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, polegająca na założeniu terenów zielonych, wykonaniu instalacji nawadniającej oraz świadczeniu usługi pielęgnacji zieleni i usługi serwisowej zamontowanych urządzeń/instalacji systemu nawadniania. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.prace przy zieleni, w tym: karczowanie/ścinanie drzew, wykonanie/renowację trawników, sadzenie krzewów żywopłotowych; 2.wykonanie instalacji nawadniającej (wykonanie podłączenia i uruchomienia instalacji nawadniania); 3.zabiegi pielęgnacyjne zieleni; 4.serwisowanie automatycznego systemu nawadniania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
77310000-6


Dodatkowe kody CPV:
45112710-5, 45111291-4, 45232120-9, 43323000-3, 43328000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
209313.12

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Celmar sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Cyryla i Metodego 50
Kod pocztowy: 41-909
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
270000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty,a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych