Wynik przetargu

Zamawiający:
PL.2012+ Sp. z o. o.
Adres: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marta.zacharewicz@2012plus.pl
tel: +48 22 295 90 00
fax: +48 22 295 90 10
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 25439220150 Data Udzielenia: 2015-09-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zmiana parametrów geotechnicznych podbudowy boiska poprzez zmieszanie włókien polipropylenowych Trawnik Producent Sp. z o.o
Szczecinek
369 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-09-28
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
773200009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
369 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
369 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
369 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
369 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Zmiana parametrów geotechnicznych podbudowy boiska poprzez zmieszanie włókien polipropylenowych


Numer ogłoszenia: 254392 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
PL.2012+ Sp. z o. o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 295 90 10, faks +48 22 295 90 10.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana parametrów geotechnicznych podbudowy boiska poprzez zmieszanie włókien polipropylenowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zmiana parametrów geotechnicznych podbudowy boiska przez zmieszanie włókien polipropylenowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik Producent Sp. z o.o, Turowo 5A/2, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  369000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  369000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  369000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem udzielanego zamówienia jest zmiana parametrów geotechnicznych podbudowy boiska przygotowywanych na mecze Reprezentacji Polski w piłce nożnej, które odbędą się we wrześniu i październiku 2015r. w związku z eliminacją do turnieju Finałowego UEFA EURO 2016. Natychmiastowa konieczność udzielenia przedmiotowego zamówienia wyniknęła z przedłożonych w dniu 24.08.2015r. oczekiwań PZPN odnośnie parametrów technicznych przygotowania murawy. Wykonawcą prac związanych z przygotowaniem murawy jest firma Trawnik Producent Sp. z o.o, która została wybrana w wyniku rozstrzygniętego przetargu ograniczonego za umową zawartą w dniu 14.04.2014r. Zakres umowy obejmuje między innymi przygotowanie boiska PGE Narodowego do rozegrania wszystkich pozostałych meczy eliminacyjnych do Turnieju Finałowego UEFA EURO 2016. Harmonogram przygotowania płyty boiska na mecze oraz treningi Reprezentacji zaplanowane na 02-07 września 2015r., spowodował, że w dacie 24.08.2015r., w/w Wykonawca rozpoczął prace dotyczące realizacji przedmiotu umowy. Ze względu na specyfikę prac objętych zamówieniem, technologia zwiększenia gęstości podbudowy boiska PGE Narodowego musi być przeprowadzona przez podmiot, który zajmuje się przygotowywaniem płyty boiska - nie ma technicznych możliwości zlecenia prac innemu wykonawcy. W związku z powyższym, ze względów technologicznych nie było możliwości udzielenia przedmiotowego zamówienia innemu wykonawcy (tym samym ziściła się przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy PZP). Ponadto w związku z przedłożonym w dniu 24.08.2015r. przez Polski Związek Piłki Nożnej oczekiwaniem zmiany parametrów geotechnicznych podbudowy boiska przez zmieszanie włókien polipropylenowych, koniecznym było natychmiastowe udzielenie przedmiotowego zamówienia. Biorąc pod uwagę harmonogram ułożenia płyty boiska, a przede wszystkim wymogi techniczne zaszła konieczność pilnego wykonania przedmiotowego zamówienia, co stanowi równocześnie o samodzielnym wyczerpaniu przesłanki umożliwiającej zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.