Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500065552-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
03400000-4 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r. Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko - pomorskie
87 298,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-27
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
03400000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
87 299,00 zł
Minimalna złożona oferta:
87 299,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
87 299,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
87 299,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500065552-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Nadleśnictwo Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, Krajowy numer identyfikacyjny 87052999428001, ul. ul. Sądowa  16, 87300   Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 4943900, 660 735 193, e-mail brodnica@torun.lasy.gov.pl, faks 564 943 923.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SA.2715.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr 1 Leśnictwo Szabda Dodatkowa ilość drewna do pozyskania jest wynikiem zwiększonej ilości wydzielonego posuszu świerka, sosny i bębu- wywroty i złomy. Posuszu nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu rocznego. Część nr 2 Leśnictwo Zarośle Dodatkowa ilość drewna do pozyskania jest wynikiem zwiększonej ilości wydzielonego posuszu świerka, sosny i bębu- wywroty i złomy. Posuszu nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu rocznego. Część nr 3 Leśnictwo Bryńsk Dodatkowa ilość drewna do pozyskania jest wynikiem zwiększonej ilości wydzielonego posuszu świerka, sosny i bębu- wywroty i złomy. Posuszu nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu rocznego. Część nr 4 Leśnictwo Długi Most Dodatkowa ilość drewna do pozyskania jest wynikiem zwiększonej ilości wydzielonego posuszu świerka, sosny i bębu- wywroty i złomy. Posuszu nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu rocznego. Część nr 5 Leśnictwo Nowy Świat Zwiększona masa w pozyskaniu i zrywce drewna w związku z wiatrołomami. Tak dużych strat nie można było przewidzieć.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
03400000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
80832

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zbiczno 75
Kod pocztowy: 87-305
Miejscowość: Zbiczno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
87298.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87298.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87298.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5200

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5616
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5616
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5616
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31500

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34020
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34020
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34020
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
39200

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
42336
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42336
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42336
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2017r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31800

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34344
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34344
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34344
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Zamówienie z wolnej ręki o wartości nie przekraczającej progów od których uzależniony jest obowiązek przekazywania do DUUE a zadanie nie przekracza 50% wartości zadania podstawowego.