Wynik przetargu

Adres: pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: anna.osipacz@ipn.gov.pl
tel: 225 261 902
fax: 225 261 913
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9798220150 Data Udzielenia: 2015-04-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30197644-2 Papier kserograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego: drukarek, kserokopiarek i faksów, oryginalne, czyli pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane, zgodne z opi JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
111 979,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-04-28
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
301976442
301900007
301251105
301251208
301250001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
111 979,00 zł
Minimalna złożona oferta:
91 227,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
91 227,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
125 084,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO, RÓŻNEGO SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800 -1/15


Numer ogłoszenia: 97982 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5261902, faks 022 5261913.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO, RÓŻNEGO SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800 -1/15.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, w ramach poszczególnych pakietów: Pakiet nr 1 - papier kserograficzny (CPV: 30197644-2), zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ) Pakiet nr 2 - różny sprzęt i artykuły biurowe (CPV: 30190000-7), zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ) Pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego: drukarek, kserokopiarek i faksów, oryginalne, czyli pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ): Toner do drukarek/faksów (CPV: 30125110-5) Toner do fotokopiarek (CPV: 30125120-8) Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących (CPV: 30125000-1) Dostawy będą się odbywać na podstawie przesłanych zamówień, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Oddziału IPN-KŚZpNP w Warszawie (na adres wskazany w zamówieniu): Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia do 80 % ilości wskazanych podanych w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne pakiety.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3 - materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego: drukarek, kserokopiarek i faksów, oryginalne, czyli pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ):


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92540,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  111979,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  91226,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  125084,26


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp