Wynik przetargu

Adres: ul. ul. 1 Maja  79, 27300   Lipsko, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: lipsko@dps.pl
tel: 483 782 342
fax: 483 782 716
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500309347-N-2018 Data Udzielenia: 2018-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
09122000-0 Propan i butan
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa 30.000 litrów gazu propan-butan (ok.50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna "MAR-ROM"
Dobrut 18B, 26-505 Orońsko, woj. mazowieckie
32 700,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-31
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
09122000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
32 700,00 zł
Minimalna złożona oferta:
32 700,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
32 700,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
49 200,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500309347-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku: Dostawa 30.000 litrów gazu propan-butan (ok.50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 661176-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 67080978300000, ul. ul. 1 Maja  79, 27300   Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 782 342, e-mail lipsko@dps.pl, faks 483 782 716.
Adres strony internetowej (url): www.dpslipsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: pomoc społeczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa 30.000 litrów gazu propan-butan (ok.50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa 30.000 litrów gazu propan-butan (ok.50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
09122000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
48000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna "MAR-ROM"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dobrut 18B
Kod pocztowy: 26-505
Miejscowość: Orońsko
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
32700
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32700
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49200
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.