Wynik przetargu

Adres: ul. ul. Rynek  26, 37600   Lubaczów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.lubaczow.pl
tel: 166 328 010
fax: 166 321 191
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500309350-N-2018 Data Udzielenia: 2018-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk
ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
193 509,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-31
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45233000
45233120
45233140
45233220
45233222
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
193 509,00 zł
Minimalna złożona oferta:
193 509,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
193 509,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
193 509,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500309350-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa): Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500236691-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek  26, 37600   Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RIR.III.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego (podbudowy i roboty brukarskie): a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 920 m b) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu: 353 m2 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa (podbudowy i roboty brukarskie): a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 279 m b) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu: 127 m2

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233000-9


Dodatkowe kody CPV:
45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
93536.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Witosa 3
Kod pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
193509.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193509.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193509.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia zwolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt. 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
- Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej jedno postępowanie (znak sprawy RIR.III.271.3.2018 nr ogłoszenia BZP 572623-N-2018 z dnia 13.06.2018r.), o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W/w postępowanie zostało unieważnione w części I, II i IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W/w artykuł stanowi, że „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty na I, II i IV część postępowania, postanowiono jak wyżej. Ponadto należy podkreślić, że w przypadku niniejszego zamówienia, będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że „ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty (…), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. - Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;