Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500067475-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych Energia Polska sp. Z o.o.
Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław, woj. dolnośląskie
218 152,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
09310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
218 153,00 zł
Minimalna złożona oferta:
218 153,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
218 153,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
226 812,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 16437 KB
Ogłoszenie nr 500067475-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.
Gmina Mstów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608802

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.15.2017.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych. Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy 800 MWh.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
188000

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energia Polska sp. Z o.o.
Email wykonawcy: e.janeczka@energiapolska.com.pl
Adres pocztowy: Kasztanowa 5
Kod pocztowy: 53-125
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
218152.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218152.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 226812.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.