Wynik przetargu

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 157920110 Data Udzielenia: 2011-01-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie Lizak, Stankiewicz, Królikowski - Adwokaci s.c.
Szczecin
90 000,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-01-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
791100008
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
90 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
90 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
90 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
90 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Szczecin: Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 1579 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej dla oddziału TVP w Szzcecinie w okresie 01.01-31.12.2011 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lizak, Stankiewicz, Królikowski - Adwokaci s.c., ul. Boh. Getta Warszawskiego 1/4, 70-302 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  90000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych - w części przedmiotu zamówienia odnoszącej się do zastępstwa prawnego i procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego. Art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68) - w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie wyboru trybu: powierzenie wykonywania usług prawniczych wybranemu wykonawcy poprzez udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki zapewnia realizację zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania powierzonych usług. Kancelaria Lizak, Stankiewicz, Królikowski - Adwokaci s.c. prowadzi obsługę prawną Oddziału TVP S.A. w Szczecinie od 2007 r. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia to specjaliści w swoich branżach i, co najistotniejsze, wykazują się dużym doświadczeniem w zakresie specyficznej problematyki prawnej dotyczącej obsługi publicznej telewizji, prawa dziennikarskiego itp. Ponadto za wyborem ww wykonawcy przemawia znajomość wewnętrznych uregulowań i procedur obowiązujących w TVP S.A. Okoliczności te wskazują na efektywność i celowość kontynuowania dotychczasowej współpracy.Należy również wskazać, że normy zaczerpnięte z Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, które są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. W tym zakresie ETS potwierdził, że w konkretnych przypadkach z powodu szczególnych okoliczności, na przykład niewielkiego znaczenia gospodarczego podmioty gospodarcze z siedzibą w innych państwach członkowskich nie byłyby zainteresowane udzielanym zamówieniem. W takich przypadkach skutki dla swobód podstawowych należałoby uznać za zbyt nieokreślone i pośrednie, by uzasadniały stosowanie norm zaczerpniętych z pierwotnego prawa wspólnotowego.Powierzenie wykonywania usług prawniczych poprzez udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki Kancelarii Lizak, Stankiewicz, Królikowski - Adwokaci s.c. zapewnia Oddziałowi TVP S.A. w Szczecinie profesjonalną obsługę prawną w zakresie stosowania przepisów na najwyższym poziomie.