Wynik przetargu

Adres: Grabowa 1A, 40-172 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: szn@slaskie.pl,
tel: 32 782 49 25,
fax: 32 258 60 45
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 3655520130 Data Udzielenia: 2013-03-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
56/2013 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
4 025,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-03-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093100005
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 025,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 025,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 025,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 025,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: 56/2013


Numer ogłoszenia: 36555 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 782 49 25, faks 0 32 258 6045.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
56/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku zarządzanego przez Zamawiającego w Gliwicach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3272,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4025,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  4025,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4025,46


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku z przejęciem nieruchomości do zarządzania na początku lutego 2013 roku, należało zapewnić dostawę mediów do budynku bez zbędnej zwłoki, czyli zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 zamawiający do czasu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego postanowił udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu dostawcy energii elektrycznej w okresie luty - marzec 2013 roku.