Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 5749520140 Data Udzielenia: 2014-03-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (3)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
4 228,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-03-18
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 228,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 228,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 228,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 228,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
3 895,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-03-18
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 895,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 895,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 895,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 895,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych Józef Celmer
Pasieki 21/3, 87-326 Nieżywięć, woj. kujawsko-pomorskie
16 114,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-03-18
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
16 115,00 zł
Minimalna złożona oferta:
16 115,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
16 115,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
16 115,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2014 roku w Nadleśnictwie


Numer ogłoszenia: 57495 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2014 roku w Nadleśnictwie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2014 r. dotyczące hodowli oraz ochrony lasu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4228,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4228,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  4228,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4228,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3895,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3895,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  3895,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3895,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Celmer, Pasieki 21/3, 87-326 Nieżywięć, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16114,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16114,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  16114,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16114,69


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-14/2013). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-14/2013), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2014 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 01 Leśnictwo Bachotek 1. Czyszczenia późne - w związku z wprowadzeniem uzgodnień do nowego operatu, konieczne jest zwiększenie ilości godzin zaplanowanych na czyszczenia późne. Czyszczenia późne są elementem planu podstawowego. 2. Sadzenie wielolatek w jamkę - w związku z wprowadzeniem uzgodnień do nowego operatu, konieczne jest zwiększenie ilości godzin zaplanowanych na sadzenie wielolatek. Sadzenie wielolatek w jamkę jest elementem planu podstawowego. 3. Naprawa siatki zabezpieczającej uprawy - na prawa siatki jest konieczna ze względu na jej słabą jakość po latach użytkowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Naprawa siatki jest elementem zamówienia podstawowego. 4. Demontaż siatki zabezpieczającej uprawy - ze względu na zużycie się siatki oraz braku celowości dalszego trzymania uprawy w grodzeniu. Ww. czynności nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu podstawowego. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Zabezpieczanie upraw siatką - intensywne żerowanie zwierzyny płowej (większe niż w latach ubiegłych) powoduje koniczność zabezpieczenia uprawy siatką by zachować jej trwałość. Zabezpieczanie upraw siatką jest elementem planu podstawowego. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Demontaż siatki zabezpieczającej uprawy - rozgrodzenie powierzchni wynika z braku możliwości uzyskania odnowienia naturalnego, czego nie można było przewidzieć na etapie sporządzania planu podstawowego. 2. Sprzątanie śmieci - w związku z położenia leśnictwa w pobliżu miasta oraz drogi krajowej zachodzi konieczność zwiększenia ilości godzin przeznaczonych na sprzątanie śmieci. Sprzątanie śmieci jest elementem planu podstawowego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.