Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Bagatela 12, 00-585 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: bpp@paih.gov.pl,
tel: 22 3349800, 3349966,
fax: 223 349 999
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510026083-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa business development manager na potrzeby własne ZBH Seul. Mr. Hyun-min LEE, Domiciled in Seoul, Happy rium 202 ho,39 Jeungga-ro 6-gil, Seodaemoon-gu with Identification
Mr. Hyun-min LEE, Domiciled in Seoul, Happy rium 202 ho,39 Jeungga-ro 6-gil, Seodaemoon-gu with Identification, 10-000 Seul, woj.
100 247 025,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-31
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
79000000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
100 247 025,00 zł
Minimalna złożona oferta:
100 247 025,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
100 247 025,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
100 247 025,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510026083-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: Usługa business development manager na potrzeby własne ZBH Seul.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 012970669, ul. Bagatela  12, 00-585   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3349800, 3349966, e-mail bpp@paih.gov.pl, faks 223 349 999.
Adres strony internetowej (url): www.paih.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.paih.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa business development manager na potrzeby własne ZBH Seul.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZBH/4-WR/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia świadczenie usług doradczych na potrzeby własne Zagranicznego Biura Handlowego w Seulu. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Subject of the order is provision of business development services for the Agency’s Trade Office in Seoul, Republic of Korea. Tasks among others will include: - przygotowanie odpowiedniej dokumentacji o możliwościach inwestycyjnych w Republice Korei; preparation of appropriate documentation on investment opportunities in the Republic of Korea; - poszukiwania informacji branżowych w sektorach zainteresowania polskich przedsiębiorców; searching for industry information in the sectors of interest of Polish entrepreneurs - przygotowanie misji inwestorów z Polski do Republiki Korei oraz przygotowanie odpowiednich spotkań na miejscu w Republice Korei; preparing investors' missions from Poland to the Republic of Korea and preparing appropriate business meetings in the Republic of Korea - promocja Polskiej gospodarki oraz możliwości inwestycyjnych w Polsce; promotion of the Polish economy and investment opportunities in Poland - przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w związku ze specyfiką różnych sektorów; preparation of appropriate documentation in relation to various industries - udzielenie odpowiedzi polskim/koreańskim przedsiębiorcom; answering to inquiries of Polish / Korean entrepreneurs - pomoc przy prowadzeniu strony internetowej ZBH Seul assistance in running the ZBH Seoul website

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
81059.96

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mr. Hyun-min LEE, Domiciled in Seoul, Happy rium 202 ho,39 Jeungga-ro 6-gil, Seodaemoon-gu with Identification
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mr. Hyun-min LEE, Domiciled in Seoul, Happy rium 202 ho,39 Jeungga-ro 6-gil, Seodaemoon-gu with Identification
Kod pocztowy: 10-000
Miejscowość: Seul
Kraj/woj.: Korea Południowa

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
23250000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23250000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23250000
Waluta: KWR

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 66 i 68  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowania prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 7 ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz na podstawie art. 66 i 68 ustawy Pzp. Udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki z art. 7 ustawy o wykonaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., który uprawnia PAIH S.A, do udzielania zamówienia na potrzeby własne Zagranicznych Biur Handlowych w ww. trybie, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, regulującymi zasady udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych