Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Strzegom
Adres: ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: strzegom@strzegom.pl
tel: (074) 856-05-99
fax: (074 ) 856-05-16
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510025962-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Wrocław
425 705,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-08
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
425 706,00 zł
Minimalna złożona oferta:
425 706,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
425 706,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
425 706,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23659 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510025962-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.
Gmina Strzegom: "Prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom w roku 2019"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strzegom, Krajowy numer identyfikacyjny 89071837200000, ul. ul. Rynek  38, 58150   Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 856-05-99, e-mail strzegom@strzegom.pl, faks (074 ) 856-05-16.
Adres strony internetowej (url): www.strzegom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom w roku 2019"

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WIiZP.271.28.2018.IP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście i gminie Strzegom w ilości 2422 szt., służących do stałego oświetlenia ulic, placów, skwerów otwartych parków i zieleńców, parkingów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. polegającej na: 1) bieżącej kontroli stanu oświetlenia i usuwania wszelkich usterek bez wezwania; 2) wymianie źródeł światła bez pogarszania ich parametrów eksploatacyjnych, a w szczególności dławików, kondensatorów, układów zapłonowych, wkładek topikowych, aparatury pomiarowo – sterowniczej; 3) utrzymaniu w sprawności i prowadzeniu bieżących remontów szaf sterowniczych, linii zasilających i sterowniczych; 4) konserwacji opraw oświetleniowych; 5) prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń oświetlenia drogowego; 6) wykonywaniu wymaganych pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetlenia drogowego; 7) odnawianiu oznaczeń i numeracji słupów zgodnie z ustalonym wzorem; 8) wprowadzaniu poprawek w zegarach sterowych związanych ze zmianą czasu; 9) wymianie trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ul. Fiołkowej w Strzegomiu w terminie do dnia ……………. 2019 r.; 10) wymianie ……………. sztuk - słupów oświetleniowych, zlokalizowanych w …………………………. na słupy stalowe ocynkowane ……………. w terminie do dnia ……………. 2019 r. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia, z materiałów własnych, których koszt jest ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
365899.58

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: pl. Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
425705.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 425705.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425705.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych